Nastavitve piškotkov

INFORMACIJE ZA OSEBE, IZBRISANE IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

 O

ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU STATUSA DRŽAVLJANOV DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUSDDD-B)

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil izbris iz registra stalnega prebivalstva nezakonit in da je zaradi izbrisa nastopilo neustavno stanje. Izbrisanim je bilo posledično kršenih večje število človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato je bila ena od prednostnih nalog ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal ob nastopu funkcije ministrice urediti to vprašanje.

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/2010; v nadaljevanju: ZUSDDD-B) je bil celovito urejen problem statusa izbrisanih. Kot je znano, je Ustavno sodišče junija 2010 odločilo, da referendum, ki ga je predlagala opozicija, ni dopusten, tako da je ZUSDDD-B  lahko stopil v veljavo 24.7.2010. Ustavno sodišče je tako s svojo odločbo tudi potrdilo, da je bil problem izbrisanih rešen na pravno ustrezen način.

Problem izbrisanih je Ministrstvo za notranje zadeve reševalo v dveh korakih, v prvem so bile vsem, ki so si v teh letih že uredili status, izdane dopolnilne odločbe. V tem mandatu je bilo teh 2358, pred leti so jih izdali že 4040. Za vse ostale je bil pripravljen zakon, na podlagi katerega bodo izbrisani po vložitvi vloge in izpolnjevanju zakonskih pogojev v individualnem postopku pridobili dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji za naprej, hkrati pa jim bo upravna enota izdala posebno odločbo, ki vsebuje pravno fikcijo, s katero se šteje, da je imel izbrisani v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje tudi za nazaj, to je od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje in da je imel v tem času v Republiki Sloveniji tudi prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, na katerem je imel prijavljeno stalno prebivališče ob izbrisu iz registra stalnega prebivalstva. Na ta način bomo legalizirali njihovo bivanje v Republiki Sloveniji od izbrisa dalje. Izbrisani, ki so že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo, pa prav tako lahko zaprosijo za izdajo posebne odločbe z navedeno pravno fikcijo.

Novost glede upravičencev je na področju otrok. ZUSDDD-B otrokom izbrisanih, ki so bili rojeni v Republiki Sloveniji po 25.6.1991 omogoča, da na prošnjo zakonitega zastopnika pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in da se jim prizna stalno prebivališče tudi za nazaj na naslovu, kjer so živeli starši. Če so že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo, pa lahko zaprosijo za izdajo posebne odločbe, ki vsebuje zgoraj opisano pravno fikcijo.

Novela ZUSDDD-B izrecno določa, da po tem zakonu izdana dovoljenja ali posebne odločbe ne pomenijo izpolnjenega pogoja dejanskega življenja za postopke pridobitve državljanstva Republike Slovenije.

V primeru, ko se dovoljenje za stalno prebivanje izda izbrisanemu, ki ne živi v Republiki Sloveniji, ima ta možnost, da se v roku enega leta preseli v Republiko Slovenijo. Če tega ne stori, mu pristojni organ dovoljenje razveljavi, posebna odločba pa mu ostane v veljavi.

Izbrisani lahko vložijo prošnjo za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo posebne odločbe tri leta od uveljavitve ZUSDDD-B, to je do 24. 7. 2013, na upravni enoti v Republiki Sloveniji.  Po poteku tega triletnega roka prošnje po tem zakonu več ne bo mogoče vložiti.

Vse podrobnejše informacije pa si oglejte v posebni BROŠURI v slovenščini.

Hrvaški jezik
Makedonski jezik
Bosanski jezik
Srbski jezik