Nastavitve piškotkov

AZIL / MEDNARODNA ZAŠČITA

Področje mednarodne zaščite podrobneje ureja Zakon o mednarodni zaščiti.

V Sloveniji poznamo dva statusa mednarodne zaščite, in sicer status begunca in subsidiarno zaščito. Status begunca se prizna osebi, ki utemeljeno in verodostojno izkaže, da je v matični državi ogrožen zaradi rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni skupini. Subsidiarna zaščita pa se prizna osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca, vendar izkaže utemeljene in verodostojne razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo povzročena resna škoda, ki zajema smrtno kazen ali usmrtitev, mučenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje ali kazen prosilca v izvorni državi ter zaradi resne in individualne grožnje za življenje ali svobodo prosilca zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada.

Tujec lahko izrazi namero po vložitvi prošnje za mednarodno zaščito na policijski postaji oziroma pri policistu ali v Azilnem domu Sektorja za mednarodno zaščito. Svoj namen po vložitvi prošnje za mednarodno zaščito lahko izrazi tudi pri drugem državnem organu, ki pa ga mora napotiti v Sektor za mednarodno zaščito Ministrstva za notranje zadeve oziroma v Azilni dom. V vsakem primeru se formalni sprejem prošnje za mednarodno zaščito ob prisotnosti ustreznega prevajalca oziroma tolmača izvede v Azilnem domu Sektorja za mednarodno zaščito, kjer je prosilec za mednarodno zaščito po sprejemu prošnje tudi nastanjen.

Osebe z mednarodno zaščito imate pravico do:

 • pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji;
 • * stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji;
 • nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva;
 • denarnega nadomestila za zasebno nastanitev;
 • zdravstvenega varstva;
 • socialnega varstva;
 • izobraževanja;
 • zaposlitve in dela;
 • pomoči pri integraciji.

*  (osebe s subsidiarno zaščito imajo pravico do začasnega prebivanja za obdobje treh let)

Dolžnosti oseb z mednarodno zaščito:

 • spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov;
 • organe, pristojne za pomoč pri vključevanju v okolje, v osmih dneh obvestiti o vseh spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje pravic in izvrševanje dolžnosti, zlasti pa o:
  • pridobljeni denarni socialni pomoči, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju;
  • opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika;
  • uspešnosti šolanja na vseh stopnjah izobraževanja;
  • zaposlitvi;
  • spremembi naslova prebivanja;
  • spremembi osebnega imena;
  • spremembi zakonskega stanu;
  • sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.

Programi pomoči

Iz sredstev Evropskega begunskega sklada (ERF) se na podlagi razpisa sofinancirajo številni programi nevladnih organizacij, namenjeni lažji vključitvi oseb z mednarodno zaščito v življenje v Sloveniji.

KODEKS RAVNANJA:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je pripravilo Kodeks ravnanja uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in vseh ostalih oseb, ki delujejo na področju mednarodne zaščite, do prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito.
Namen omenjenega kodeksa je definirati obnašanje vseh oseb, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in sicer tako javnih uslužbencev kot predstavnikov nevladnih organizacij. Omenjeni se bodo zavezali k spoštovanju pravil kodeksa tako, da bodo podpisali posebno izjavo.

Kodeks v slovenskem jeziku v *.pdf obliki najdete na spodnji povezavi

KODEKS