Nastavitve piškotkov

Državljani EU


Vstop v Republiko Slovenijo

V Republiko Slovenijo lahko vstopite z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujete dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Prvih 90 dni po vstopu lahko prebivate brez prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa morate pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, prijaviti prebivanje, to je vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Seveda pa lahko za izdajo potrdila o prijavi prebivanja zaprosite tudi takoj po vstopu v državo.


Potrdilo o prijavi prebivanja

Za potrdilo lahko zaprosite že takoj ob vstopu v Republiko Slovenijo, sicer pa pred pretekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja. Vlogo za izdajo potrdila oddate pri upravni enoti, na območju katere prebivate. Potrdilo o prijavi prebivanja pridobite, če imate veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list, ter glede na namen oziroma razloga prebivanja:

 • zaradi zaposlitve ali dela - potrdilo delodajalca, da vas bo zaposlil, oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, ko ste že zaposleni in opravljate delo;
 • samozaposlena oseba ali izvajalec storitve – dokazilo o samozaposlenosti oziroma dokazilo, da ste izvajalec storitve;
 • zaradi študija ali drugih oblik izobraževanja - dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževanja, zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje. Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava;.
 • zaradi združitve družine in drugih razlogov - zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje.

Če izpolnjujete pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se vam potrdilo izda z veljavnostjo petih let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko na vašo prošnjo obnovi pod enakimi pogoji, kot se lahko izda.

Do pridobitve potrdila o prijavi prebivanja tudi za vas velja dolžnost t. i. policijske prijave, opredeljene v Zakonu o prijavi prebivališča. Če se ne nastanite v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu, se morate sami prijaviti pri pristojni policijski postaji v 3 dneh po prehodu državne meje oziroma po spremembi nastanitve. Če se nastanite v turističnem ali gostinskem objektu, vas mora pristojni policijski postaji prijaviti stanodajalec v 12 urah po sprejemu, če pa se nastanite v nastanitvenem objektu, vas mora stanodajalec prijaviti pri pristojni policijski postaji v 3 dneh po sprejemu.

 

Družinski člani državljanov EGP ali slovenskih državljanov

Družinski člani državljana EGP in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član) so lahko bodisi državljani druge države članice EGP ali pa so državljani tretjih držav, za katere prav tako velja ugodnejša ureditev glede vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji v primerjavi z drugimi tujci, državljani tretjih držav.

Družinski član, ki ni državljan države članice EGP, lahko zaradi združitve družine z državljanom EGP ali slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je schengenski vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica schengenskega sporazuma, razen če je državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje, ali z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge države članice EGP. Če je družinski član državljan države, ki lahko v Republiko Slovenijo vstopi tudi z drugim dokumentom (osebno izkaznico), pa z veljavno osebno izkaznico.

Družinski član, ki v Republiko Slovenijo vstopi na podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega lista in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države članice EGP, ali potnega lista in vizuma za vstop, lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo.

Po Zakonu o tujcih se za družinske člane štejejo:

 • zakonec ali registriran partner,;
 • potomci do dopolnjenega 21. leta starosti,;
 • potomci zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, do dopolnjenega 21. leta starosti,;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki , katere ki jih je državljan EGP ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jih dejansko preživlja,;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih je zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali ga jih dejansko preživlja,;
 • predniki državljana EGP in slovenskega državljana do njegovega 21. leta starosti.

Za družinskega člana šteje tudi druga oseba, ki je kot član gospodinjstva v drugi državi članici Evropske unije prebivala z državljanom EGP ali slovenskim državljanom, ali jo je državljan EGP ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jo dejansko preživlja, kakor tudi oseba, za katero državljan EGP ali slovenski državljan, zaradi njenega zdravstvenega stanja, osebno skrbi, in partner, s katerim državljan EGP ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

 

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane

Če želi družinski član, ki ni državljan države članice EGP, zaradi združitve družine z državljanom EGP ali slovenskim državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana. Prošnjo za izdajo dovoljenja lahko vloži sam oziroma njegov zakoniti zastopnik, lahko pa jo vloži državljan EGP oziroma slovenski državljan, s katerim se združuje.

Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki je državljan tretje države, lahko izda pod pogojem, da:

 • je družinski član državljana EGP, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno prebivanje, ali slovenskega državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče,
 • ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list,
 • ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje,
 • ima ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji,
 • je v Republiko Slovenijo vstopil zakonito,
 • se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost registrirana predvsem zaradi pridobitve dovoljenja za prebivanje,
 • niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.


Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu državljana druge države članice EGP izda z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi prebivanja državljanu EGP, družinskemu članu slovenskega državljana in družinskemu članu državljana EGP z dovoljenjem za stalno prebivanje pa z veljavnostjo petih let. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko družinskemu članu pod enakimi pogoji, kot se izda, tudi podaljša. Prošnja za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje mora biti pri upravni enoti vložena pred potekom veljavnosti dovoljenja.

 

Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje za družinske člane

Družinski član, ki je državljan EGP in ki v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in pri katerem ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja, lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo.

Državljan EGP, ki je družinski član slovenskega državljana ali državljana EGP ali državljana tretje države, ki v Republiki Sloveniji že ima dovoljenje za stalno prebivanje, lahko dovoljenje za stalno prebivanje pridobi po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.
 
Dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo lahko pridobi tudi družinski član, ki je državljan tretje države, pod pogojem, da v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zakonito prebiva neprekinjeno pet let in izpolnjuje pogoje, ki so z Zakonom o tujcih določeni za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana.

Družinskemu članu državljana EGP, ki že ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.