Nastavitve piškotkov

Dovoljenje za stalno prebivanje

Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje in za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, če je to potrdilo dovoljevalo prebivanje v državi, ter ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložite sami oziroma jo lahko vloži vaš zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri upravni enoti, na območju katere prebivate. V času odločanja o prošnji morate imeti veljavno dovoljenje za začasno prebivanje.

Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja je izpolnjen tudi, če v tem obdobju niste bili v Republiki Sloveniji in niste imeli izdanega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile vaše odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev, in če skupaj ne presegajo deset mesecev v petletnem obdobju.

Čas prebivanja na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje se vam všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če ste pred potekom vizuma zaprosili za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in vam je bilo dovoljenje za začasno prebivanje kot imetniku vizuma za dolgoročno bivanje tudi izdano.

Čas prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se vam v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje le polovično.

V obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pa se ne šteje čas, ko ste v Republiki Sloveniji prebivali na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec, kot dnevni delovni migrant ali kot oseba z začasno zaščito.

Če ste imetnik modre karte EU, se vam v petletno obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vštejejo tudi morebitna obdobja prebivanja v drugih državah članicah EU na podlagi modre karte EU. Dovoljenje za stalno prebivanje se namreč imetniku modre karte EU izda tudi, če je na območju Evropske unije kot imetnik modre karte EU prebival neprekinjeno zakonito pet let, od tega v Republiki Sloveniji neprekinjeno zadnji dve leti pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Če imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se vašim družinskim članom, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje že po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev, se pred potekom petletnega roka, dovoljenje za stalno prebivanje izda tudi:

 • tujcu, ki je slovenskega rodu,
 • tujcu, katerega prebivanje je v interesu Republike Slovenije,
 • družinskemu članu državljana EGP, ki ima v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, in družinskemu članu slovenskega državljana,
 • tujcu, ki je v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje in mu je to dovoljenje prenehalo zaradi izselitve iz Republike Slovenije oziroma iz območja držav članic EU,
 • tujcu, ki je v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje, pa mu je to prenehalo zaradi pridobitve statusa rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU.


Tujci z dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi članici Evropske unije

 • Rezident za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije

  Če imate v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas, vaši družinski člani pa imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko, ne glede na namen prebivanja, v Republiko Slovenijo vstopite na podlagi potnega lista in veljavnega dovoljenja ter tu prebivate 90 dni od dneva vstopa oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate zase in za svoje družinske člane pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, kjer prebivate, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Lahko pa za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zase in za svoje družinske člane zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo. V tem primeru prošnje vložite pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri imate status rezidenta za daljši čas.
 • Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca
   
  Če imate v drugi državi članici Evropske unije sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želite zaradi izvedbe določenih del iz omenjenega sporazuma v Republiki Sloveniji prebivati določen čas, lahko v Republiko Slovenijo vstopite in v njej do 90 dni prebivate na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša.


  Če želite v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo ali delo na področju visokega šolstva za obdobje, daljše od 90 dni, morate za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko vložite (vi ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod) pri upravni enoti, kjer prebivate, pred potekom 90–dnevnega dovoljenega prebivanja oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je ta krajša.


  Tudi če v Republiki Sloveniji že zakonito prebivate le na podlagi veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (če vizum ni potreben) oziroma vizuma C in imate že sklenjen sporazum z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Republike Slovenije, lahko vložite (vi ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod) prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje pri upravni enoti, na območju katere prebivate, pred potekom dovoljenega 90- dnevnega prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti vizuma, če je ta krajša
  .
 • Imetnik modre karte EU, izdane v drugi državi članici Evropske unije

  Če ste imetnik veljavne modre karte EU, izdane v drugi državi članici Evropske unije, in želite modro karto EU pridobiti v Republiki Sloveniji, se vam modra karta EU lahko izda, če ste zadnjih 18 mesecev prebivali v državi članici, ki je modro karto EU izdala. Z veljavno modro karto EU, izdano v drugi državi članici EU, lahko v Slovenijo vstopite in brez dovoljenja za prebivanje v državi prebivate do 30 dni od dneva vstopa. Pred potekom dovoljenega 30- dnevnega prebivanje pa morate (vi ali vaš delodajalec) na upravni enoti, na območju katere prebivate, zaprositi za izdajo modre karte EU. Za izdajo modre karte EU pa lahko vi ali vaš delodajalec zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici EU, v kateri že imate modro karto EU. Če prošnjo vložite pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko vstopite v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, vendar morate po vstopu v državo, o tem obvestiti upravno enoto, pristojno za odločitev o prošnji.

  Tudi če v Republiki Sloveniji že zakonito prebivate le na podlagi veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (če vizum ni potreben) oziroma vizuma C in imate že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem v Republiki Slovenji, lahko prošnjo za izdajo prve modre karte EU vložite (vi ali vaš delodajalec) pri upravni enoti, kjer prebivate, pred potekom dovoljenega 30- dnevnega prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti vizuma, če je ta krajša.
 • Tujec, ki ima v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija

  Če vam je bilo v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija, lahko prebivate na območju Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša.

  Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate pred potekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija v Republiki Sloveniji.

  Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija pa lahko pri pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji zaprosite tudi, če v Republiki Sloveniji zakonito prebivate na podlagi veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (če vizum ni potreben), vizuma C ali vizuma D, izdanega zaradi študija, oziroma dovoljenja za prebivanje, izdanega zaradi študija v drugi državi članici EU, in sicer pred potekom dovoljenega prebivanja.