Nastavitve piškotkov

Terciarno izobraževanje

Izobraževanje obsega višješolski in visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij, ki poteka na javnih zavodih: univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah ter na samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji so univerze v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

Razpis za vpis na visokošolske zavode je praviloma objavljen januarja. Informacije o razpisanih prostih mestih in pogojih lahko dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prijavna roka sta dva – spomladanski in jesenski. Če tudi po izteku jesenskega roka ostanejo prosta mesta, se kandidati lahko vpisujejo še v tretjem roku (do 10. oktobra). Prijavljajo se na posamezne fakultete. Ob omejitvi vpisa se upošteva uspeh v srednji šoli (v 3. in 4. letniku ter pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu), in če so za študij pomembne posebne sposobnosti, tudi uspeh pri preverjanju teh. Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Študijske obveznosti se v študijskih programih ovrednotijo s kreditnimi točkami po ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem)

Za državljane iz držav nečlanic Evropske unije je praviloma razpisanih dodatnih 5 odstotkov vpisnih mest glede na število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU. Tuji državljani, ki imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste sami oziroma so vaši starši/skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije, kandidirate na mesta za državljane Republike Slovenije in državljane iz držav EU.

Tujci, državljani držav nečlanic EU, plačujete šolnino za redni študij, razen če:

  • je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami;
  • ste štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oziroma pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja;
  • ste študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi zavodi v programu Vseživljenjsko učenje;
  • ste tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ste sami ali so vaši starši ali skrbniki davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.

Šolnino za izredni študij plačate vsi tuji študenti.

Več informacij o vpisu na posamezne univerze dobite pri njihovih prijavno-vpisnih službah.