Nastavitve piškotkov

Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji

S tem postopkom se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se začne na vašo zahtevo, ki jo vložite na predpisanem obrazcu pri šoli, drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji ali visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, na katerem želite nadaljevati izobraževanje. Priložite tudi ustrezno dokumentacijo.

 

Vrednotenje izobraževanja v Republiki Sloveniji

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave. Prosilec pri ENIC-NARIC centru na posebnem obrazcu V poda vlogo za vrednotenje izobraževanja, ki ji priloži zahtevano dokumentacijo. Postopek vrednotenja izobraževanja se vodi v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011 - popr. in 109/2012 - ZVPI). Več na spletni strani ENIC-NARIC centra.

 

Priznavanje za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji - ugotavljanje enakovrednosti za regulirane poklice

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) v okviru postopkov vrednotenja izobraževanja ne predvideva več ugotavljanja enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

Z namenom, da se omogočijo spremembe področne zakonodaje v zvezi z reguliranimi poklici, je v prehodnih določbah zakona določeno prehodno obdobje, in sicer do 1. 6. 2014, v katerem se ohranja dosedanji način ugotavljanja enakovrednosti, vendar zgolj za primere reguliranih poklicev, za katere se zakonsko zahteva ugotovljen slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, ne pa tudi za vse ostale primere. Po izteku prehodnega obdobja bodo vloge za ugotavljanje enakovrednosti zavržene in bo možno zaprositi le še za izdajo mnenja skladno z določili tega zakona.

Več informacij o postopkih vrednotenja in priznavanja izobraževanja ter o potrebni dokumentaciji in obrazcih najdete na spletni strani ENIC-NARIC centra.