Nastavitve piškotkov

Finančne pomoči

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila.  

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD), ne več na primer v šoli, pri prevozniku, pri občini. Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, CSD-jev, na portalu e-uprava in v knjigarnah.

Vlogo vložite pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.

Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in:
-    ste tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
-    ste oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
-    nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje,  
-    aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…).

Denarna socialna pomoč se navadno dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči..

Pomembno!
Denarna socialna pomoč se dodeli z naslednjim mesecem, ko je bila podana vloga. Če ste vlogo oddali npr. v januarju, vam denarna pomoč pripada od februarja.

V izrednih okoliščinah (izjemna materialna ogroženost, nesreča itd.) lahko na centru za socialno delo zaprosite tudi za izredno denarno socialno pomoč.

Otroški dodatek

je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka. Za dodatek lahko zaprosite, če izpolnjujete tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke npr. dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda...

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. Tako morate vsako leto vložiti novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, in sicer v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka. Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred. Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Varstveni dodatek

Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin,…) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Do varstvenega dodatka so upravičeni:
-    državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
-    tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
-    osebe, ki lahko denarno socialno pomoč in varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in so:
•    trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali starejše nad 63 let (ženska) oz. nad 65 let (moški) in niso delovno aktivni in
•    so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali
•    če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Do varstvenega dodatka je upravičena oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega z zakonom določenega cenzusa.Z možnostmi in pogoji pridobitve različnih pomoči vas bodo podrobneje seznanili na pristojnem centru za socialno delo in na spletni strani pristojnega ministrstva.
 
CSD morate v 8 dneh sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.