Nastavitve piškotkov

Delovno dovoljenje

Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca, temeljni pogoj za izdajo dovoljenja pa je trenutno stanje na trgu dela oziroma pomanjkanje ustreznih domačih kandidatov.

V posebnih primerih, ki jih zakon izrecno določa, pa lahko za dovoljenje zaprosite tudi tujci sami. Izdaja dovoljenja je vezana na vaš status tujca oziroma na naravo dela in ni odvisna od stanja na trgu dela.

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta

 • Samozaposlitev tujca (izvajate dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik, izvajate samostojno poklicno dejavnost ali ustanovite osebno gospodarsko družbo)
 • samozaposlitev dnevnega delovnega migranta
 • samozaposlitev tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let

–zanj lahko zaprosite, če ste:

 • ožji družinski član tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje ali begunca in imate veljavno dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine;
 • samozaposleni tujec in ste bili v Republiki Sloveniji v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev samozaposleni in ste vpisani v poslovni register;
 • tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v RS in ste bili v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljeni v socialno zavarovanje;
 • dnevni delovni migrant in ste bili v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljeni v socialno zavarovanje;
 • tujec in ste zadnji letnik šolanja končali v Republiki Sloveniji in pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo ter se boste najkasneje šest mesecev po izdaji ODD zaposlili ali samozaposlili;
 • tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključili program raziskovalnega dela in se boste najkasneje šest mesecev po izdaji ODD zaposlili ali samozaposlili;
 • ožji družinski član tujca iz prejšnje točke;
 • ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca;

Osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev in osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe lahko
pridobijo:

 • prosilci za mednarodno zaščito
 • tujci s statusom osebe z začasno zaščito
 • žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja
 • osebe s subsidiarno zaščito
 • na podlagi mednarodne pogodbe za časa, ki ga določa mednarodna pogodbe

 

Dovoljenje za zaposlitev

– lahko se izda le na vlogo delodajalca za čas do enega leta z možnostjo podaljšanja.

Na podlagi dovoljenja za zaposlitev se lahko kot državljan tretje države zaposlite le pri delodajalcu, ki je za vas pridobil dovoljenje, in opravljate le delo, za katero vam je bilo dovoljenje izdano.

Dovoljenja za delo

– izdajajo se za sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu, za zastopnike gospodarskih družb, za usposabljanje in izpopolnjevanje, za delo tujih napotenih delavcev z in brez tržne prisotnosti, za dodatno izobraževanje, za gibanje oseb znotraj združb in za individualne storitve.

 

 

Vsi obrazci in druge informacije so dostopni tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO [SLO/ENG]