Nastavitve piškotkov

Registracija vozila

Vozilo, bodisi novo ali staro, lahko registrirate pri kateri koli registracijski organizaciji na območju Republike Slovenije. Registracijske organizacije so:

 • upravne enote;
 • organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil;
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih vozil.

Za registrirano vozilo se izdajo prometno dovoljenje ter registrske tablice v predpisanem številu. Registrske tablice so vezane na vozilo, za označitev katerega so izdane. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika vozila.

Za registracijo morate predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 50. člena Zakona o motornih vozilih tehnični pregled ni obvezen;
 • dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
 • dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest;
 • dokazila, potrebna na podlagi drugih predpisov (na primer davki, carina itd.);
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi)
 • Vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če tega ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.

 

Poleg tega pa še:

 

za registracijo novega vozila

 • dokaz o lastništvu vozila (na primer račun o nakupu vozila);

za registracijo rabljenega vozila

 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji, in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila (na primer overjena kupoprodajna pogodba oziroma račun o nakupu vozila);
 • listino o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili v vozilo naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 50. člena Zakona o motornih vozilih tehnični pregled ni obvezen;

za registracijo vozila, kupljenega v tujini

 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument, ki je dokazilo o izvoru vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
 • listino o lastnini vozila, če lastnik vozila ni oseba, vpisana kot lastnik vozila v prometno dovoljenje (na primer overjena kupoprodajna pogodba);
 • listino o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili v vozilo naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 50. člena Zakona o motornih vozilih tehnični pregled ni obvezen.

za začasno registracijo vozila

 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji, in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila (na primer: overjena kupoprodajna pogodba oziroma račun o nakupu vozila);
 • listino o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili v vozilo naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 50. člena Zakona o motornih vozilih tehnični pregled ni obvezen.

Več informacij o registracijah, taksah in vsem, kar je povezano z registracijo vozil, lahko dobite na spletni strani e-uprave in Javne Agencije RS za varnost prometa  (spletne strani so dostopne le v slovenskem jeziku).