Nastavitve piškotkov

Poroka/rojstvo/starševstvo

 

Poroka

Ko nameravate skleniti zakonsko zavezo, se s partnerjem prijavite matičarju na upravni enoti (http://www.upravneenote.gov.si), na območju katere želita skleniti zakonsko zvezo.

 

Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji potrebujete:

 • izpisek iz rojstne matične knjige iz kraja rojstva, ki ne sme biti starejši od šest mesecev, podatke o pričah,
 • potrdilo, da ste samskega stanu,
 • potrdilo države, katere državljan ste, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (zadnji dve potrdili sta lahko tudi združeni v eno),
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).

 

Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po predhodnih overitvah v državi izvora overi ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve, oziroma diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Overitev listine po tem zakonu ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih listin, za katere v medsebojnem poslovanju zadostuje overitev s pečatom "APOSTILLE",
 • med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju teh listin brez overitev,
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

 

Na upravni enoti povprašajte, na katerih lokacijah je mogoče uradno skleniti zakonsko zvezo. Nekatere upravne enote ponujajo tudi možnost sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov.

 

Ko uredite formalne oziroma uradne postopke prijave poroke, si lahko organizirate poročno slavje, in sicer s pomočjo katere od poročnih agencij ali preprosto sami, odvisno pač od vaših želja. Več informacij lahko najdete na http://www.e-poroka.com/.

 

Registracija istospolne partnerske skupnosti

Istospolno partnersko skupnost lahko registrirata dva moška ali dve ženski, vendar je ne moreta registrirati osebi, mlajši od 18 let, kot tudi ne, dokler je eden od bodočih partnerjev ali sta oba v veljavni zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Skupnost lahko registrirata osebi, če ima vsaj eden od njiju državljanstvo Republike Slovenije.

 

Če imate namen registrirati istospolno partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo s partnerjem/partnerko prijavita pri upravni enoti, pri kateri želita opraviti registracijo. Predložiti morate:

 • izpisek o rojstvu,
 • dokazilo o državljanstvu in o prebivališču,
 • dokazilo pristojnega tujega organa, da ni zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da ste samskega stanu in nimate registrirane partnerske skupnosti.

 

Listine ne smejo biti starejše od šest mesecev, razen listin, izdanih v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne pa osebnega statusa vpisanega.

 

Če so pogoji izpolnjeni, partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo, ki jo določi načelnik upravne enote, podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. Z dnem podpisa te izjave je skupnost registrirana.

 

Pravice partnerjev v istospolni skupnosti:

 • pravica do preživljanja in preživnine,
 • pravica do pridobivanja skupnega premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti,
 • pravica do stanovanjskega varstva,
 • pravica do dedovanja na deležu skupnega premoženja po umrlem partnerju,
 • pravica do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah.

 

Več informacij o registraciji in razveljavitvi istospolne partnerske skupnosti si lahko preberete na spletnem portalu e-uprave.

Rojstvo otroka

 

Med prebivanjem v Republiki Sloveniji se vam lahko zgodi, da se vaša družina poveča za kakšnega družinskega člana ali celo več. V tem primeru se boste pred tem dogodkom posvetovali s svojim zdravnikom v kraju, kjer živite. Zdravnik vam bo dal vse informacije in napotke. Pomembno je tudi, da veste, v kateri izmed porodnišnic boste pričakali srečni trenutek.

 

Rojstvo otroka se vpiše v uradno evidenco – matični register – na podlagi prijave rojstva, ki jo poda zdravstvena organizacija, v kateri se je otrok rodil (porodnišnica, bolnišnica ipd.). Upravna enota na območju, kjer se je otrok rodil, vam po uradni dolžnosti izda prvi izpisek (rojstni list) in ga pošlje na vaš naslov.

 

Če ima eden od staršev otroka stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljate pravico do enkratnega denarnega prejemka, namenjenega nakupu opreme za novorojenca. Pravico lahko uveljavite 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najpozneje 60 dni po rojstvu otroka, in sicer na centru za socialno delo, ki je pristojen glede na stalno prebivališče roditelja.

Več informacij na e-upravi.

Očetovski dopust

Kot oče imate pravico do očetovskega dopusta, ki traja 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer morate prvih 15 dni dopusta izkoristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabite najdlje do tretjega leta starosti otroka. Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Pravico do očetovskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do porodniškega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do porodniškega dopusta, in sicer 30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda (na podlagi potrdila ginekologa). Prav tako morate najpozneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestiti o nameri izrabe dopusta svojega delodajalca. Za podrobnejše informacije se obrnite na pristojni center za socialno delo.

Starševstvo

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo 11 mesecev, do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto, in sicer na podlagi prijave. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o otrokovem zdravstvenem stanju. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila vrtca v celoti oproščeni. Oprostitev plačila uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Najpogostejši poslovni čas vrtcev je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in letu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah.

Veliko podrobnejših informacij o samem vpisu v vrtec, pogojih in cenah lahko dobite na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Cepljenje otrok

V Sloveniji je cepljenje za otroke obvezno, cepi pa se po naslednjem programu:

 

Starost

Nalezljive bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem

Prvo leto starosti

3 meseci

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib*, otroška paraliza (1. odmerek)

4 do 5 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, otroška paraliza (2. odmerek)

6 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, otroška paraliza (3. odmerek)

Drugo leto starosti

12 do 18 mesecev

ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek)

12 do 24 mesecev

davica, tetanus, oslovski kašelj, Hib, otroška paraliza (4. odmerek)

Pred vstopom v šolo

5 do 6 let

ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek), hepatitis B (1. in 2. odmerek)

Po vstopu v šolo

6 let (1. razred )

hepatitis B (3. odmerek)

8 let (3. razred )

davica, tetanus, oslovski kašelj (5. odmerek)

11 do 12 let (6. razred)

HPV** (1., 2. in 3. odmerek)

16 do 18 let (ob sistematskem pregledu v srednji šoli)

tetanus (6. odmerek)

* Okužbe, povzročene z bakterijo hemofilus influence tipa B.

** Humani virusi papiloma.