Nastavitve piškotkov

Zgodovina

Pomembnejši zgodovinski mejniki  

 • predniki današnjih Slovencev so se prvič naselili na tem območju v 6. stoletju;
 • 7. stoletje: kneževina Karantanija, prva slovenska država;
 • 9. stoletje: Brižinski spomeniki, najstarejši zapis v slovenskem jeziku;
 • 14. stoletje do 1918: slovenske pokrajine postanejo del habsburške, pozneje avstro-ogrske monarhije;
 • sredina 15. stoletja: krajše obdobje celjske kneževine, kot zadnje politične tvorbe s središčem na slovenskem ozemlju;
 • obdobje reformacije postavi temelje slovenskega knjižnega jezika in prinese Slovencem prvo slovensko tiskano knjigo leta 1550 (Primož Trubar) in leta 1584 slovenski prevod biblije (Jurij Dalmatin);
 • 1809–1813: Ilirske province (polovica Slovenije je del francoskega cesarstva), krepi se slovenska narodna zavest;
 • 1848: zahteva po združitvi vseh Slovencev v enotnem kraljestvu znotraj avstrijskega cesarstva, program Zedinjene Slovenije;
 • 1918: konec prve svetovne vojne, po neuspešnem prizadevanju za trializem (razdelitvi habsburške monarhije na avstrijski, madžarski in južnoslovanski del) in razpadu Avstro-Ogrske, razkosanje slovenskega etničnega ozemlja med štiri države; v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevini Jugoslaviji) je slovensko ozemlje razdeljeno najprej na dve administrativni enoti (ljubljansko in mariborsko oblast), nato pa združeno v Dravsko banovino;
 • 1919: priključitev Prekmurja h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev;
 • 29. november 1945: Slovenci dobijo lastno republiko v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije;
 • 15. september 1947: ponovna združitev večjega dela Primorske s Slovenijo na podlagi pariške mirovne pogodbe;
 • april 1990: prve demokratične volitve;
 • december 1990: plebiscit za suvereno in samostojno državo (88,5 odstotka prijavljenih volivcev glasovalo za);
 • 25. junij 1991: Slovenija razglasi neodvisnost;
 • 23. december 1991: sprejem nove slovenske ustave;
 • 15. januar 1992: Evropska unija uradno prizna Slovenijo;
 • 22. maja 1992: Slovenija postane stalna članica OZN;
 • 1. februarja 1999: veljati začne pridružitveni sporazum z EU;
 • 29. marca 2004: Slovenija postane članica zveze NATO;
 • 1. maja 2004: Slovenija postane članica EU;
 • 1. januar 2007: Slovenija uvede evro.