Nastavitve piškotkov

Vizum

Vizum je dovoljenje, ki se izda tujcu, da lahko vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je dovoljeno z vizumom. Vrste vizumov so:

- letališki tranzitni vizum (vizum A),

- vizum za kratkoročno bivanje (vizum C),

- vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).

Če ste državljan tretje države in želite v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morate na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti schengenski vizum. Iz enakih razlogov lahko vstopite v Republiko Slovenijo in v njej določen čas, največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, računajoč od dneva prvega vstopa, prebivate zgolj na podlagi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice, če ste državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje. 

Če ste imetnik vizuma, ki ga je izdala druga država pogodbenica schengenskega sporazuma, lahko med veljavnostjo vizuma vstopite v Republiko Slovenijo in v njej prebivate največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti vizuma, če je ta krajša.

Vizum D se izda tujcu za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar najdlje za eno leto. Vizum D morate pridobiti pred vstopom v državo, saj vam le-ta dovoljuje vstop in prebivanje v Republiki Sloveniji za čas veljavnosti vizuma.

Če imate veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic schengenskega sporazuma, lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopite v Republiko Slovenijo in v njej prebivate največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Podrobnejše informacije o vrstah vizumov, postopku pridobitve, potrebni dokumentaciji in o tem, kateri državljani za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum oziroma ga ne potrebujejo, najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.