Nastavitve piškotkov

Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BIH

2.9.2011 je začela veljati sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (sporazum), s katero je izplačilo denarnega nadomestila omogočeno tudi zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji. Do uveljavitve spremembe je sporazum med drugim določal, da se denarno nadomestilo izplačuje le brezposelnim osebam, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, je pravica do denarnega nadomestila mirovala.
Z uveljavitvijo spremembe sporazuma se lahko brezposelne osebe, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) že izdal odločbo o mirovanju pravice do denarnega nadomestila in so še vedno brezposelni ter imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, v 30 dneh po prenehanju razloga mirovanja, prijavijo pri Zavodu in vložijo zahtevek za preostali oziroma neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila.

To lahko storijo tiste brezposelne osebe, ki so zmožne za delo, aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene sprejeti ter:

 • niso v delovnem razmerju;
 • niso samozaposlene;
 • niso poslovodna oseba v osebni družbi, v enoosebni družbi d.o.o. ali zavodu;
 • niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
 • niso upokojenci;
 • nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Rok za prijavo in vložitev zahtevka

Rok za prijavo in vložitev zahtevka za preostali, neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila začne teči od dneva prenehanja razloga za mirovanje pravice, to je:

 • za brezposelne osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, z dnem uveljavitve spremembe sporazuma, to je od 2.9.2011 - to pomeni, da je zadnji rok za prijavo na ZRSZ in za vložitev zahtevka za denarno nadomestilo 3. 10. 2011;
 • za brezposelne osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, pa od dne, ko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje (od dneva vročitve dovoljenja za začasno prebivanje).

POMEMBO!!! V primeru zamude tega roka te osebe pravice do preostalega dela nadomestila ne bodo mogle uveljaviti.

Brezposelne osebe pravico do preostalega dela denarnega nadomestila uveljavijo tako, da se v roku 30 dni prijavijo pri ZRSZ ter vložijo vlogo za preostali del denarnega nadomestila. Podatek o dovoljenju za prebivanje in vročitvi le tega bo ZRSZ pridobil po uradni dolžnosti.

Brezposelni bo upravičen do mesečnega izplačevanja preostalega dela denarnega nadomestila, če bo izpolnjeval pogoje, ki jih določajo predpisi – je aktivni iskalec zaposlitve, ne odkloni ustrezne ali primerne zaposlitve, ne odkloni podpisa zaposlitvenega načrta, ne odkloni vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, ne krši obveznosti, sprejetih s pogodbo o vključitvi v program, ne dela oziroma ni zaposlen na črno. Pravica do denarnega nadomestila preneha tudi v primeru zaposlitve, samozaposlitve, upokojitve in v drugih primerih, določenih s predpisi.

ZRSZ bo o vlogi odločil v upravnem postopku in izdal odločbo o preostalem, še neizkoriščenem delu pravice do denarnega nadomestila, ki se prizna v višini, kot je bila odmerjena z odločbo o priznanju pravice skladno s predpisi. V času upravičenosti do izplačila denarnega nadomestila bo brezposelni vključen v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, zavarovanje za starševstvo in za brezposelnost).


Podaljšanje ali izdaja nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo (tujcu, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji)

Tujec, ki prebiva v Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in je brezposeln, zaradi prenehanja zaposlitve ali dela v Republiki Sloveniji pa mu je bila izdana odločba o priznanju pravice do denarnega nadomestila in odločba o mirovanju te pravice zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje, lahko pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprosi za podaljšanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, ki šteje za drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo se namreč od uveljavitve sprememb sporazuma lahko izda tudi tujcu, kateremu je bila poleg odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila izdana tudi odločba o mirovanju pravice do denarnega nadomestila zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Razlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila je pri tujcih, ki že imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje in so brezposelne osebe, z dnem 2. 9. 2011, torej z dnem uveljavitve sporazuma, prenehal obstajati.

Na prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov, mora tujec kot razlog za izdajo dovoljenja navesti prejemanje denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Prošnji mora tujec priložiti:

 • veljavni potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, razen v primeru, če tujec veljavnega potnega lista nima in ga ne more pridobiti, njegova istovetnost pa ni sporna, in
 • ustrezno fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo.

Ob vložitvi prošnje za podaljšanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec pri upravni enoti dati tudi prstna odtisa za njun digitalni zajem.

Tujec lahko prošnji za izdajo tega dovoljenja priloži tudi odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, ni pa tega dolžan. V primeru, da tujec ne bo predložil odločbe, bo upravna enota podatek o odločbi, s katero je bila tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, o obdobju, za katero je bila tujcu priznana ta pravica in o višini denarnega nadomestila, ki ga bo tujec po tej odločbi prejemal, po uradni dolžnosti pridobila pri Zavodu.

Tujcu prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila ni potrebno priložiti dokazil o zadostnih sredstvih za preživljanje, saj se kot zadostna sredstva za preživljanje za tujca šteje denarno nadomestilo, določeno v odločbi o priznanju pravice do denarnega nadomestila. Prav tako se šteje, da ima tujec urejeno ustrezno zdravstveno zavarovanje, saj je v času upravičenosti do denarnega nadomestila, vključen tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. Tujec, ki je imel ob uveljavitvi sprememb sporazuma veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, bo namreč v primeru, da mu bo priznana pravica do preostalega dela denarnega nadomestila, upravičen do denarnega nadomestila in bo s tem tudi vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, za obdobje priznane pravice do denarnega nadomestila, ki začne teči z dnem 2. 9. 2011.

Tujcu se ob izpolnjevanju vseh pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, dovoljenje za začasno prebivanje podaljša oziroma izda nadaljnje dovoljenje z veljavnostjo do poteka obdobja, za katerega je tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, vendar največ z veljavnostjo enega leta. Če je obdobje, v katerem je tujec upravičen do denarnega nadomestila, daljše od veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, se lahko tujcu dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila tudi podaljša. V primeru, da bo tujcu podaljšano dovoljenje oziroma izdano nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila pred odločitvijo ZRSZ o tujčevem zahtevku za priznanje pravice do preostalega dela denarnega nadomestila, na podlagi katerega tujcu ta pravica ne bo priznana, bo upravna enota dovoljenje za prebivanje zaradi neizpolnjevanja razloga za izdajo tega dovoljenja, razveljavila.Izdaja dovoljenja za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo (tujcu, ki je zaradi prenehanja zaposlitve ali dela, odšel iz Slovenije)

Tujec, ki mu je bila zaradi prenehanja zaposlitve ali dela v Sloveniji izdana odločba o priznanju pravice do denarnega nadomestila in odločba o mirovanju te pravice zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji, in ki je zaradi prenehanja veljavnosti dovoljenja za prebivanje odšel iz Slovenije, lahko po uveljavitvi spremembe sporazuma, pridobi dovoljenje za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, ki šteje za drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Z vročitvijo dovoljenja za prvo prebivanje tujcu, bo namreč razlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila, prenehal obstajati.

Prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov mora tujec vložiti pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, na kateri mora kot razlog za izdajo dovoljenja navesti prejemanje denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Prošnji mora priložiti:

 • veljavni potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,
 • ustrezno fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države.

Za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje mora tujec dati prstne odtise ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini.

Tujec lahko prošnji za izdajo tega dovoljenja priloži odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, ni pa tega dolžan. V primeru, da tujec odločbe ne bo predložil bo upravna enota podatek o odločbi, s katero je bila tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, o obdobju, za katero je bila tujcu priznana ta pravica in o višini denarnega nadomestila, ki ga bo tujec po tej odločbi prejemal, po uradni dolžnosti pridobila pri ZRSZ.

Tujcu prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila ni potrebno priložiti dokazil o zadostnih sredstvih za preživljanje, saj se kot zadostno sredstvo za preživljanje za tujca šteje denarno nadomestilo, določeno v odločbi o priznanju pravice do denarnega nadomestila. Prav tako se šteje, da ima tujec urejeno ustrezno zdravstveno zavarovanje, saj je v času upravičenosti do denarnega nadomestila, vključen tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. Tujec, ki bo dovoljenje za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila pridobil po uveljavitvi spremembe sporazuma, bo namreč v primeru, da mu bo priznana pravica do preostalega dela denarnega nadomestila, upravičen do denarnega nadomestila in s tem tudi vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje za obdobje priznane pravice do denarnega nadomestila, ki začne teči z dnem vročitve dovoljenja za prvo prebivanje.

Tujcu se ob izpolnjevanju vseh pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, dovoljenje za prvo prebivanje zaradi upoštevanja časa izdelave izkaznice dovoljenja za prebivanje, časa posredovanja izkaznice na upravno enoto in nato iz upravne enote na diplomatsko konzularno predstavništvo Slovenije v tujini, izda z veljavnostjo, ki je 30 dni daljša od obdobja priznane pravice do denarnega nadomestila, vendar največ z veljavnostjo enega leta. Če je obdobje, v katerem je tujec upravičen do denarnega nadomestila, daljše od veljavnosti dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko tujcu dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila tudi podaljša. V primeru, da tujcu po izdaji dovoljenja za prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, pravica do preostalega dela denarnega nadomestila ne bo priznana, bo upravna enota dovoljenje za prebivanje, zaradi neizpolnjevanja razloga za izdajo tega dovoljenja, razveljavila.