V primeru podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletnega družinskega člana tujca, ki zakonito prebivate v Republiki Sloveniji morate od 28. 10. 2023 do 1. 11. 2024 predložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni.

Kako pridobite potrdilo? 

Od 1.11.2024 boste za podaljšanje navedenega dovoljenja potrebovali predložiti spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na vstopni ravni (A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira).

Udeleženci, ki ste program Začetna integracija priseljencev obiskovali najmanj 80% ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenščine.

Šteje se, da kot polnoletni družinski član izpolnjujete pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni tudi:

  • če ste sprejeti v javnoveljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku in omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe,
  • ste končali šolanje na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji ali ste končal osnovnoali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državi ali
  • če ste starejši od 60 let.

Pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni izpolnjujete tudi polnoletni družinski član, ki ste nepismeni, se pa govorno sporazumevate v slovenščini, kar dokažete s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni.

Pogoja znanja slovenskega jezika na vstopni ravni vam kot polnoletnemu družinskemu članu ni treba izpolnjevati če ste družinski član:

tujca imetnika modre karte EU,

tujca, ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega in visokega šolstva,

tujca, ki ima izdano dovoljenje za prebivanje na podlagi 38.b člena Zakona o tujcih,

tujca, ki ima izdano enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, na podlagi 45.b in 45.d člena Zakona o tujcih,

tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva oziroma drugega državnega organa.

ali zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo sporazumevanje, niste sposobni opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega pogoja ob zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti opravljanja izpita se izvede z izvedencem. Stroški, ki nastanejo zaradi izvedbe tega dokaza, so lastno breme.

V primeru prošnje za dovoljenja za stalno prebivanje morate tujci od 1.11.2024 izpolnjevati pogoj znanja iz slovenskega jezika, kar dokažete s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2 ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvira).

Šteje se, da kot tujec izpolnjujete pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, če:

ste sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku in omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe

ste končal šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji ali ste končali osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah,

če ste starejši od 60 let ali mlajši od 18 let.

Če ste nepismeni, se pa govorno sporazumevate v slovenščini, pogoj znanja jezika dokažete s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni.

Pogoja znanja slovenskega jezika na osnovni ravni  vam ni treba izpolnjevati:

Če se vam dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda pred potekom petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Slovenij ali

zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, niste sposobni opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega pogoja ob zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti opravljanja izpita se izvede z izvedencem. Stroški, ki nastanejo zaradi izvedbe tega dokaza, so lastno breme.