V primeru podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletnega družinskega člana tujca, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se kot eden od pogojev zahteva  vstopna raven znanja slovenskega jezika, raven A1 po Skupnem jezikovnem okviru, kar lahko družinski član dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine. Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika na A1 ravni se opravi pred strokovno komisijo, ki jo bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Med polnoletnimi družinskimi člani tujca obstajajo izjeme, katerim ni potrebno opravljati  izpita iz slovenskega jezika na ravni A1.

V primeru prošnje za dovoljenja za stalno prebivanje tujec pogoj znanja iz slovenskega jezika dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni, A2 ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika se opravi pred strokovno komisijo, ki jo bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Obstajajo izjeme, ko tujcu izpolnjevanje pogoja znanja slovenskega jezika na osnovni ravni ni potrebno opravljati ali lahko dokažejo znanje zahtevane ravni slovenskega jezika.

Pogoj glede znanja slovenskega jezika bodo morali tujci izpolnjevati od 27.4.2023 dalje.

Do enkratnega sofinanciranja stroškov udeležbe na programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 odstotkov cene so upravičeni:
– tujci, ki niso državljani EU, z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje iz razloga združitve družine in
– tujci z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, ki v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebivajo.

Programa učenja slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe se lahko izvajata ločeno ali pa sta vsebinsko združena in se izvajata kot enoten program!

Do sofinanciranja stroškov niso upravičeni tujci, ki so:
– končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji;
– so vključeni v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku;
– so že pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika.