2. 9. 2011 je začela veljati sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (sporazum), s katero je izplačilo denarnega nadomestila omogočeno tudi zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji. Do uveljavitve spremembe je sporazum med drugim določal, da se denarno nadomestilo izplačuje le brezposelnim osebam, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, je pravica do denarnega nadomestila mirovala.

Z uveljavitvijo spremembe sporazuma se lahko brezposelne osebe, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) že izdal odločbo o mirovanju pravice do denarnega nadomestila in so še vedno brezposelni ter imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, v 30 dneh po prenehanju razloga mirovanja, prijavijo pri ZRSZ in vložijo zahtevek za preostali oziroma neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila.

To lahko storijo tiste brezposelne osebe, ki so zmožne za delo, aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene sprejeti ter:

  • niso v delovnem razmerju;
  • niso samozaposlene;
  • niso družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
  • niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje;
  • niso upokojenci;
  • nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Rok za prijavo in vložitev zahtevka

Rok za prijavo in vložitev zahtevka za preostali, neizkoriščeni del pravice do denarnega nadomestila začne teči od dneva prenehanja razloga za mirovanje pravice, to je:
• za brezposelne osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, z dnem uveljavitve spremembe sporazuma, to je od 2.9.2011 – to pomeni, da je zadnji rok za prijavo na ZRSZ in za vložitev zahtevka za denarno nadomestilo 3. 10. 2011;
• za brezposelne osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, pa od dne, ko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje (od dneva vročitve dovoljenja za začasno prebivanje).

POMEMBNO!!!

V primeru zamude tega roka se pravica do preostalega dela nadomestila skrajša za koledarske dneve, ki pretečejo od 31. dneva po prenehanju razloga za mirovanje do dneva vložitve zahteve.

Brezposelne osebe pravico do preostalega dela denarnega nadomestila uveljavijo tako, da se v roku 30 dni od prenehanja razloga za mirovanje prijavijo pri ZRSZ ter vložijo vlogo za preostali del denarnega nadomestila. Podatek o dovoljenju za prebivanje in vročitvi le tega bo ZRSZ pridobil po uradni dolžnosti.

Brezposelni bo upravičen do mesečnega izplačevanja preostalega dela denarnega nadomestila, če bo izpolnjeval pogoje, ki jih določajo predpisi – je aktivni iskalec zaposlitve, ne odkloni ustrezne ali primerne zaposlitve, ne odkloni podpisa zaposlitvenega načrta, ne odkloni vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, ne krši obveznosti, sprejetih s pogodbo o vključitvi v program, ne dela oziroma ni zaposlen na črno. Pravica do denarnega nadomestila preneha tudi v primeru zaposlitve, samozaposlitve, upokojitve in v drugih primerih, določenih s predpisi.

ZRSZ bo o vlogi odločil v upravnem postopku in izdal odločbo o preostalem, še neizkoriščenem delu pravice do denarnega nadomestila, ki se prizna v višini, kot je bila odmerjena z odločbo o priznanju pravice skladno s predpisi. V času upravičenosti do izplačila denarnega nadomestila bo brezposelni vključen v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, zavarovanje za starševstvo in za brezposelnost).