• A-
  • A+

Državljani tretjih držav

////Podaljšanje ali izdaja nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo tujcu, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji
Podaljšanje ali izdaja nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo tujcu, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji

Tujec, ki prebiva v Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in je brezposeln, zaradi prenehanja zaposlitve ali dela v Republiki Sloveniji pa mu je bila izdana odločba o priznanju pravice do denarnega nadomestila in odločba o mirovanju te pravice zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje, lahko pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprosi za podaljšanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, ki šteje za drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo se namreč od uveljavitve sprememb sporazuma lahko izda tudi tujcu, kateremu je bila poleg odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila izdana tudi odločba o mirovanju pravice do denarnega nadomestila zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Razlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila je pri tujcih, ki že imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje in so brezposelne osebe, z dnem 2. 9. 2011, torej z dnem uveljavitve sporazuma, prenehal obstajati.

Na prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov, mora tujec kot razlog za izdajo dovoljenja navesti prejemanje denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Prošnji mora tujec priložiti:

  • veljavni potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, razen v primeru, če tujec veljavnega potnega lista nima in ga ne more pridobiti, njegova istovetnost pa ni sporna, in
  • ustrezno fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo.

Ob vložitvi prošnje za podaljšanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec pri upravni enoti dati tudi prstna odtisa za njun digitalni zajem.

Tujec lahko prošnji za izdajo tega dovoljenja priloži tudi odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, ni pa tega dolžan. V primeru, da tujec ne bo predložil odločbe, bo upravna enota podatek o odločbi, s katero je bila tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, o obdobju, za katero je bila tujcu priznana ta pravica in o višini denarnega nadomestila, ki ga bo tujec po tej odločbi prejemal, po uradni dolžnosti pridobila pri Zavodu.

Tujcu prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila ni potrebno priložiti dokazil o zadostnih sredstvih za preživljanje, saj se kot zadostna sredstva za preživljanje za tujca šteje denarno nadomestilo, določeno v odločbi o priznanju pravice do denarnega nadomestila. Prav tako se šteje, da ima tujec urejeno ustrezno zdravstveno zavarovanje, saj je v času upravičenosti do denarnega nadomestila, vključen tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. Tujec, ki je imel ob uveljavitvi sprememb sporazuma veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, bo namreč v primeru, da mu bo priznana pravica do preostalega dela denarnega nadomestila, upravičen do denarnega nadomestila in bo s tem tudi vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, za obdobje priznane pravice do denarnega nadomestila, ki začne teči z dnem 2. 9. 2011.

Tujcu se ob izpolnjevanju vseh pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, dovoljenje za začasno prebivanje podaljša oziroma izda nadaljnje dovoljenje z veljavnostjo do poteka obdobja, za katerega je tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, vendar največ z veljavnostjo enega leta. Če je obdobje, v katerem je tujec upravičen do denarnega nadomestila, daljše od veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, se lahko tujcu dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila tudi podaljša. V primeru, da bo tujcu podaljšano dovoljenje oziroma izdano nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila pred odločitvijo ZRSZ o tujčevem zahtevku za priznanje pravice do preostalega dela denarnega nadomestila, na podlagi katerega tujcu ta pravica ne bo priznana, bo upravna enota dovoljenje za prebivanje zaradi neizpolnjevanja razloga za izdajo tega dovoljenja, razveljavila.