Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki bivajo v Sloveniji, ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim bivališčem v RS, in so:

  • upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in
  • niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ste lahko upravičeni največ za obdobje, za katero se vam oziroma bi se vam lahko dodelila denarna socialna pomoč (prvič največ za 3 mesece).

Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če na vlogi izrecno izjavite, da te pravice ne želite uveljavljati. Center za socialno delo o priznanju pravice obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Pomembno!

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev se dodeli z naslednjim mesecem, ko je bila podana vloga. Če ste vlogo oddali npr. v januarju, vam pravica pripada od februarja.