• A-
  • A+

Vključevanje v slovensko družbo

Izobraževanje

Šolski sistem v Republiki Sloveniji je sestavljen iz predšolske vzgoje ter osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja.

Državljani drugih držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in begunci se lahko izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, drugi tuji državljani pa po načelu vzajemnosti.

Če se želite vi ali vaši družinski člani vključiti v izobraževanje ali opravljati poklic, za katerega ste usposobljeni, lahko posredujete svoje listine o izobraževanju v postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Številni so tudi programi izobraževanja odraslih, zelo uveljavljena pa je tudi tako imenovana univerza za tretje življenjsko obdobje, namenjena starejšim odraslim.

Z zakonom je določeno, da je javna šola laična, šolski prostor pa avtonomen; v javni šoli je prepovedana politična in konfesionalna dejavnost. Zakon omogoča tudi ustanavljanje zasebnih izobraževalnih institucij, ki izvajajo lastne programe s pravico javnosti.