Prijava prebivališča je prijava naslova, na katerem stalno ali začasno prebivate v Republiki Sloveniji.

Če v Republiki Sloveniji zaradi narave dela (napotitev v tujino) ne prebivate, prijava začasnega prebivališča ni potrebna, lažna prijava na naslovu, kjer ne prebivate, pa tudi ni dovoljena.

Če na območju Republike Slovenije resnično prebivate, lahko prebivališče prijavite na upravni enoti na območju katere ste se začasno naselili. Prebivališče lahko z vašim lastnoročno podpisanim pooblastilom prijavi tudi vaš pooblaščenec.

Začasno prebivališče v Sloveniji morate prijaviti upravni enoti, in sicer:

  • če imate veljavno dovoljenje  za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje (dokument, s katerim izkazujete zakonitost vašega začasnega prebivanja), prebivališče prijavite na naslovu, kjer začasno prebivate, v osmih dneh od dneva začasne naselitve,
  • če na naslovu že prebivate in pridobite dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje šele po naselitvi na tem naslovu, prijavite prebivališče v osmih dneh od dneva njegove vročitve,
  • če začasno prebivate zunaj že prijavljenega naslova začasnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu (npr. študentski ali samski dom) ali gostitelju (npr. hotel), in boste na tem naslovu prebivali več kot 90 dni, morate upravni enoti prijaviti novo začasno prebivališče v osmih dneh od dneva začasne naselitve na novem naslovu.

Če se nastanite pri stanodajalcu, pri katerem prebivate več kot sedem dni (npr. študentski dom, samski dom, socialno-varstveni zavod…), bo vašo prijavo uredil stanodajalec.

Katere dokumente morate predložiti ob prijavi prebivališča?

Ob prijavi začasnega prebivališča morate predložiti veljavno osebno izkaznico ali potni list, dokazilo o zakonitosti vašega začasnega prebivanja v Sloveniji (če ga imate) in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate (kot dokazilo šteje izjava o vašem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca – lastnikovega soglasja ni treba overjati, dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku).

Prijava začasnega prebivališča velja največ dve leti oziroma za čas dovoljenega prebivanja, če je ta krajši od dveh let. Vi sami oziroma stanodajalec pa morate začasno prebivališče ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če boste po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebivali.

TUJCI_ informacija prijavna obveznost

V primeru, da v Sloveniji pridobite dovoljenje za stalno prebivanje, morate upravni enoti prijaviti stalno prebivališče v osmih dneh od dneva njegove vročitve na naslov, kjer stalno prebivate.

Primer: v Slovenijo ste vstopili z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom, nastanili ste se pri prijateljih. V času treh dni od vstopa v Slovenijo se zglasite pri najbližji policijski postaji in prijavite prebivanje. Naknadno ste pridobili dovoljenje za začasno prebivanje, zato morate v času 8 dni od vročitve dovoljenja pri upravni enoti urediti prijavo začasnega prebivališča, če na naslovu v Republiki Sloveniji tudi dejansko začasno prebivate.