Če ste raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj ali  visokošolski sodelavec ter želite v Sloveniji opravljati raziskovalno ali izobraževalno delo na področju višjega ali visokega šolstva, vam je lahko izdano dovoljenje za začasno prebivanje iz tega namena, v kolikor izpolnjujete tudi ostale pogoje. Ob podaji prošnje morate imeti sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Slovenije. Prošnjo lahko podate sami ali jo poda raziskovalna organizacija oziroma višješolski oziroma visokošolski zavod, na katerem boste opravljali delo.

Če v Sloveniji že prebivate zakonito in imate sklenjen sporazum o gostovanju, lahko prošnjo za prvo dovoljenje prebivanje za namen raziskovanja ali opravljanja izobraževalnega dela oddate na pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Prošnja mora biti vložena pred potekom dovoljenega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Če imate dovoljenje izdano v drugi državi EU in želite zaradi izvedbe določenih del iz sporazuma o gostovanju v Sloveniji prebivati do 90 dni, lahko v državo vstopite in v njej prebivate na podlagi že izdanega dovoljenja iz druge države EU. V Sloveniji vam ni treba vlagati nove prošnje za dovoljenje, razen če želite tu prebivati dlje kot 90 dni – v tem primeru morate paziti, da vlogo oddate pred potekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja.

Če ste tujec, ki mu je bilo dovoljenje za prebivanje zaradi raziskovalnega dela že izdano v drugi državi članici EU, lahko prebivate in opravljate raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji na dva načina:

Kratkotrajna premestitev pomeni, da lahko prebivate in opravljate raziskovalno delo do 180 dni v  katerem koli 360 dnevnem obdobju, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 360 dnevnem obdobju. Kratkotrajno ste lahko premeščeni v Republiko Slovenijo v kolikor imate veljavno potno listino; ustrezno zdravstveno zavarovanje; zadostna sredstva za preživljanje; je bil pristojen organ v Republiki Sloveniji predhodno, torej pred nameravanim vstopom v Republiko Slovenijo, uradno obveščen (pisno) o vaši nameravani kratkotrajni premestitvi; veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica EU, za obdobje nameravane kratkotrajne premestitve v Slovenijo; ste predložili sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji, iz katerega izhaja datum vašega nastopa in trajanja kratkotrajne premestitve; ne obstajajo varnostni zadržki

Upravna enota v 30 dneh od prejema popolnega uradnega obvestila pregleda prošnjo za vašo premestitev. Če upravna enota ne dovoli vaše premestitve in izda odločbo o zavrnitvi vaše premestitve, boste o tem obveščeni, kot tudi raziskovalna organizacija v Republiki Sloveniji oziroma raziskovalna organizacija v tujini. Če ste o zavrnitvi kratkotrajne premestitve v Slovenijo obveščeni pred dejansko premestitvijo, v državo premestitev ni dovoljena. Če ste kratkotrajno premestitev v Sloveniji že nastopili, pa je bila ta uradno zavrnjena, vam je odločitev o zavrnitvi vročena v Sloveniji. V tem primeru morate v treh dneh po prejemu odločitve prenehati opravljati raziskovalno delo in Slovenijo zapustiti ter se vrniti v državo EU, ki vam je prva izdala dovoljenje za prebivanje z oznako »raziskovalec«. V primeru, da vam je prvo dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela prva izdala država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, morate pri vstopu v Republiko predložiti tudi veljavno potno listino in kopijo uradnega obvestila o nameravani premestitvi.

Več informacij o izobraževalnih organizacijah najdete tukaj.

Dolgotrajna premestitev; pomeni, da lahko prebivate v Republiki Sloveniji in opravljate raziskovalno ali izobraževalno delo več kot 180 dni katerem koli 360 dnevnem obdobju, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 360 dnevnem obdobju. Dovoljenje zaradi dolgotrajne premestitve lahko pridobitev v kolikor: izpolnjujete ostale pogoje; imate veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica EU; ste predložili sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji, iz katerega izhaja datum vašega nastopa in trajanja dolgotrajne premestitve.

V primeru, da vam je prvo dovoljenje za prebivanje zaradi raziskovalnega dela  prva izdala država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, morate pri vstopu v Republiko Slovenijo predložiti tudi veljavno potno listino ter kopijo sporazuma o gostovanju.

Prošnjo za izdajo dovoljenja zaradi dolgotrajne premestitve morate vložiti najkasneje v 30 dneh od dneva vstopa v Slovenijo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji (upravna enota). Prošnjo lahko vloži tudi izobraževalna organizacija iz države članice, ki je tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela ali raziskovalna organizacija v Republiki Sloveniji, v kateri bo tujec izvajal raziskovalno delo. Ob vložitvi prošnje vam pristojni organ izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje in vam dovoljuje, da opravljate raziskovalno delo do dokončne odločitve o prošnji.

V primeru, da v Republiki Sloveniji že prebivate zakonito na podlagi kratkotrajne premestitve in želite prebivanje nadaljevati na podlagi dolgotrajne premestitve, morate prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi dolgotrajne premestitve vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji (upravna enota) najkasneje 30 dni pred potekom dovoljenega prebivanja na podlagi kratkotrajne premestitve. V tem primeru lahko opravljate raziskovalno delo do dokončne odločitve upravne enote o vaši prošnji za dolgotrajno premestitev, če še ni poteklo obdobje dovoljenega prebivanja na podlagi kratkotrajne premestitve.

Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi dolgotrajne premestitve se izda za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju, vendar ne dlje od enega leta. Do dokončanja dela po sporazumu o gostovanju se dovoljenje lahko podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.

Več informacij o raziskovalnih in izobraževalnih organizacijah najdete tukaj.