Če ima Urad za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad) razpoložljive kapacitete, se lahko nastanite v eni izmed integracijskih hiš v Ljubljani ali Mariboru ali v drugih nastanitvenih kapacitetah urada za največ eno leto od dneva pridobitve statusa. V tem času so do nastanitve v integracijski hiši ali drugi nastanitveni kapaciteti urada upravičeni tudi vaši družinski člani, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na podlagi pravice do združitve družine. Komisija pri uradu lahko ob ugotovitvi, da imate utemeljene zdravstvene ali druge razloge, vaše prebivanje v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih kapacitetah urada podaljša za največ šest mesecev.

NASTANITEV NA ZASEBNEM NASLOVU

Če ste nastanjeni na zasebnem naslovu in ste sklenili pogodbo o integracijskih aktivnostih ter nimate lastnih sredstev za preživljanje oziroma vam preživljanje ali bivanje ni zagotovljeno kako drugače, ste eno leto od podpisa pogodbe upravičeni do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Pravica do prejemanja denarnega nadomestila se vam na podlagi vloge iz 90.a člena tega zakona podaljša še za eno leto, če ste bili vsaj 80-odstotno udeleženi na tečaju slovenskega jezika in na tečaju spoznavanja slovenske družbe in ste bili vsaj enkrat mesečno prisotni na razgovoru pri svetovalcu za integracijo.

Obdobje upravičenosti do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu se vam lahko podaljša za čas šolanja, vendar ne dlje kot do dopolnjenega 26. leta starosti, če ste status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih pridobili pred iztekom enega leta od podpisa pogodbe o integracijskih aktivnostih.

Vlogo oddate pri svojem svetovalcu za integracijo. Denarno nadomestilo se mesečno izplačuje na vaš transakcijski račun oziroma z vašim soglasjem in soglasjem najemodajalca stanovanja na transakcijski račun slednjega. Če ne morete odpreti transakcijskega računa, se vam denarno nadomestilo izplača v gotovini. Osebe s statusom begunca ste upravičene tudi do denarnega nadomestila za družinske člane, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na podlagi pravice do združitve družine, vendar največ toliko časa, dokler traja pravica združevalca.

Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu je prikazana v spodnji tabeli. Višina denarnega nadomestila se določi v skladu z ustreznim odstotkom osnovnega zneska minimalnega dohodka in znaša:

Število družinskih članov Odstotek osnovnega zneska minimalnega dohodka
1 100%
2 130%
3 160%
4 190%
5 210%
6 230%
7 ali več 250%