Družinski član tujca, imetnika dovoljenja za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica EU, in je v tej državi članici z raziskovalcem tudi prebival, lahko pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, kot družinski član raziskovalca, ki v Republiki Sloveniji izvaja dolgotrajno premestitev. Po vstopu v Slovenijo lahko družinski član z vami prebiva 30 dni na podlagi že izdanega dovoljenja v drugi državi članici EU (kot družinski član raziskovalca), pred potekom tega časa pa morate na pristojnem organu Republike Slovenije (upravna enota) vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana. Prošnjo za družinske člane lahko vložite istočasno kot svojo prošnjo. Tujec mora izpolnjevati splošne pogoje ter predložiti dovoljenje za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, ki ga je izdala druga država članica EU, katero mora biti veljavno v času odločanja o prošnji.

V primeru kratkotrajne premestitve lahko vaš družinski član pridobi dovoljenje za prebivanje v kolikor izpolnjuje ostale pogoje: je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji uradno obveščen (pisno) o nameravanem prebivanju družinskega člana v Republiki Sloveniji; je dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, ki ga je prva izdala druga država članica EU, veljavno za obdobje nameravanega prebivanja; ste predložili dokazilo, da je družinski član z tujcem prebival v državi članici EU, ki je prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela.

Družinski član raziskovalca, ki v Sloveniji izvaja kratkotrajno ali dolgotrajno premestitev in, ki mu je dovoljenje za prebivanje prva izdala država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, mora pri vstopu v Republiko Slovenijo priložiti tudi veljavno potno listino ter veljavno dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, ki ga je prva izdala druga država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti. V primeru kratkotrajne premestitve mora priložiti tudi kopijo uradnega obvestila o premestitvi tujca (roditelj, ki izvaja kratkotrajno premestitev). V primeru dolgotrajne premestitve mora priložiti dokazilo o tem, da družinski član spremlja raziskovalca oziroma da se mu bo pridružil.

Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana in tujca, ki namerava opravljati raziskovalno dejavnost v okviru premestitve lahko pristojni organ v Republiki Sloveniji (upravna enota) obravnavata istočasno pod pogojem, da sta obe prošnji vloženi hkrati. Ob vložitvi prošnje pristojni organ izda potrdilo o vloženi prošnji, ki velja kot dovoljenje za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana se izdaja za enako obdobje kot se izdaja dovoljenje za prebivanje za namene tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji.