V kolikor ste študent lahko zaprosite za dovoljenje za prebivanje, če ste sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe, opravljate strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo ali sodelujete v mednarodni študijski izmenjavi ustreznih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji, kar dokazujete z ustreznimi dokazili  ter izpolnjujete ostale pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za namene študija. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, se upoštevajo tudi sredstva, ki vam jih namenja izobraževalna organizacija (štipendije, itd.). Dovoljenje za prebivanje se izda za obdobje nameravanega prebivanja zaradi namena študija v Republiki Sloveniji.

Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za namen študija lahko vložite v Sloveniji, v kolikor prebivate v Republiki Sloveniji zakonito, izpolnjujete ostale pogoje in, v kolikor predložite dokazilo o vpisu na študij. Vlogo morate oddati na pristojnem organu Republike Slovenije (upravna enota) pred potekom dovoljenega prebivanja v Republiki Sloveniji. Dovoljenje za prebivanje za namene študija se izda za obdobje enega leta.

V kolikor že imate veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi študija, ki ga je prva izdala druga država članica EU in  sodelujete v programih EU ali v večstranskih programih spodbujanja mobilnosti, ali v sporazumu med dvema ali več višješolskimi oziroma visokošolskimi organizacijami in potrebujete dovoljenje za prebivanje za namene opravljanja del študija na višješolskem ali visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v trajanju največ 360 dni, lahko pridobite dovoljenje za prebivanje za namen študija v Sloveniji na podlagi mobilnosti v skladu z 44.a členom Zakona o tujcih in sicer, morate med drugim izpolnjevati: ostale pogoje je bil pred vašim vstopom v Republiko Slovenijo pristojen organ v Sloveniji uradno obveščen (pisno) o vašem nameravanem študiju v Sloveniji; ste predložili dokazilo o sprejemu na višješolski oziroma visokošolski zavod v Republiki Sloveniji, iz katerega izhaja predvideno trajanje študija; imate veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi študija, ki ga je prva izdala druga država članica EU in je veljavno ves čas nameravanega prebivanja in študija v Republiki Sloveniji.

V primeru, da vam je prvo dovoljenje za prebivanje zaradi študija v Sloveniji prva izdala država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, morate pri vstopu v Republiko Slovenijo predložiti tudi veljavno potno listino ter kopijo uradnega obvestila (pisno) pristojnemu organi v Republiki Sloveniji o vašem nameravanem študiju v Sloveniji.

Več informacij glede vpisa na študij in izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji najdete tukaj.