Dovoljenje za prebivanje z namenom študija lahko pridobite, če ste sprejeti na študij, druge oblike izobraževanja, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje ali boste sodelovali v mednarodni študijski izmenjavi v ustreznih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji oziroma v izobraževalnih programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev, kar dokazujete z ustreznimi dokazili oziroma potrdili.

Izpolnjevati morate seveda tudi vse ostale pogoje (zadostna sredstva, zdravstveno zavarovanje, potrdilo o nekaznovanju, veljavni potni list). Če vas morajo starši ali zakoniti zastopniki po pravu vaše države preživljati, kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje zadošča njihova pisna izjava o tem, da vas bodo med študijem preživljali.

Med veljavnostjo dovoljenja z namenom študija lahko v Sloveniji opravljate študentsko delo ali se zaposlite.

POSEBNOST: Vlogo za izdajo prvega dovoljenja z namenom študija lahko vložite v Sloveniji, če tu že zakonito prebivate in če lahko predložite dokazilo o vpisu na študij – vlogo morate oddati pred potekom dovoljenega zakonitega prebivanja.

Katera je ustrezna izobraževalna ustanova?

Če ste vpisani na študij, morata biti tako izobraževalna institucija kot tudi javnoveljavni študijski program akreditirana v Sloveniji.

Če ste vpisani v študijski program za izpopolnjevanje, morata biti akreditirana tako institucija kot tudi program za izpopolnjevanje.

Več o vpisu na študijski program lahko preberete TUKAJ.