Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Razdeljeno je na tri triletna obdobja. V prvem obdobju (prvi–tretji razred) večino predmetov poučuje razredni učitelj. V prvem razredu je pri polovici ur pouka še dodatna učiteljica, ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok.

V Republiki Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno za učence od šestega do 15. leta starosti!

Starši v prvi razred osnovne šole vpišete otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. V februarju otroka vpišete za naslednje šolsko leto v šolskem okolišu, kjer prebivate.

Izvajajo jo javne in zasebne osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, za odrasle pa organizacije za izobraževanje odraslih.

Več o osnovnošolskem izobraževanju izveste v najbližji lokalni osnovni šoli in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

Na osnovnih in srednjih šolah so dobro organizirani učbeniški skladi. Učenke in učenci si v osnovni šoli lahko izposodijo učbenike brezplačno. Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Dijakinje in dijaki si izposodijo učbenike ob plačilu izposojevalnine. Več informacij o učbenikih in učbeniških skladih je dostopnih na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prav tako je v šolah organizirana tudi prehrana. Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Dijaki in študentje lahko zaprosite tudi za štipendijo. Več informacij o postopkih za pridobitev štipendij je dosegljivih na portalu eUprava.