Redna in zadostna sredstva so omejena, in sicer znašajo toliko, kot znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji. Znesek se usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in je objavljen TUKAJ.

Sredstva morajo zadoščati za ves čas prebivanja v Sloveniji.                                                                                                                                                                                       Primer: če vlagate prošnjo za prebivanje v Sloveniji za devet mesecev, morate predložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da imate zagotovljena zadostna sredstva za vseh devet mesecev.

Če boste v Sloveniji opravljali delo ali bili zaposleni, zadostna sredstva lahko izkazujete s pogodbo o zaposlitvi ali s predlogom pogodbe o zaposlitvi, v kateri je zabeležena vsebina pogodbe o zaposlitvi s pravicami in obveznostmi, ki iz nje izhajajo (tudi plača) – vaš podpis na predlogu pogodbe ni potreben, obvezno pa mora biti podpisana s strani delodajalca.

Če dovoljenje za prebivanje in delo (enotno dovoljenje) podaljšujete, zadostna sredstva izkazujete s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, nadomestilom plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, bonitetami in regresom za letni dopust. Redna in zadostna sredstva izkazujete s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma pred mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji.

Dokazila, s katerimi lahko izkazujete zadostna sredstva za preživljanje v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, v postopku podaljšanja ter izdaje nadaljnjega dovoljenja za prebivanje in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje so naslednja: pogodba o zaposlitvi,  sredstva iz naslova dela ali zaposlitve, pravice iz dela (plača, nadomestilo plače; regres za letni dopust; božičnica; 13. plača; jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči); plača, dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi in nadomestilom plače. Razen v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje, se lahko redna in zadostna sredstva izkazujejo tudi;  s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma pred mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji.

Ne priznavajo se prejemki, do katerih je tujec upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke, prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev, razen v kolikor gre za nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo (npr. materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo), delno  plačilo za izgubljeni dohodek  in varstveni dodatek. Ne upoštevajo se tudi povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.