Začetna integracija priseljencev – ZIP

Učenje slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe se izvaja kot enotni program z imenom Začetna integracija priseljencev  –  ZIP. Gre za javnoveljavni izobraževalni program za odrasle. Udeleženec v programu ZIP pridobiva znanje za sporazumevanje v slovenskem jeziku in spoznava nekatere značilnosti slovenske družbe, zgodovine in kulture. Program zajema več različnih vsebinskih sklopov, prek katerih se udeleženca usposobi za sporazumevanje v novem okolju in prek katerih ta pridobi znanje za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika »Slovenščina kot drugi in tuji jezik« zlasti na vstopni in osnovni ravni (A1, A2/B1).

Do obiskovanja programa ZIP ste upravičeni tujci, ki niste državljani EU (državljani tretjih držav), in ki

– v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;

– v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta;

– ste družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov EU, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in dolžino veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje;

– v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi priznane začasne zaščite v skladu z zakonom, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb.

Državljani držav članic EU niste upravičeni do brezplačnega tečaja.

Enotni program ZIP obsega 180 ur učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenskega jezika. Kdor na podlagi internega preizkusa znanja ne dosega pričakovanih učnih rezultatov, je upravičen še do dodatnih 60 ur programa.

Če želite obiskovati program ZIP, morate na upravni enoti, kjer imate prijavljeno prebivališče, pridobiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota.  

Za vložitev zahtevka na upravni enoti in izdajo potrdila boste morali odšteti 22,60 EUR. Pridobljeno potrdilo nato dostavite najbližjemu pooblaščenemu izvajalcu programov ZIP, s katerim se dogovorite o terminu in ostalih podrobnostih obiskovanja programa ZIP.

Programi ZIP so za udeležence brezplačni, stroške krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t. i. AMIF). Udeleženci si sami krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov.

Udeleženci programa so po zaključenem programu upravičeni tudi do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika »Slovenščina kot drugi in tuji jezik« na vstopni, osnovni in višji ravni ter ravni odličnosti.

info: gp.uoim@gov.si

Učenje slovenskega jezika na preživetveni ravni

Učenje slovenskega jezika na preživetveni ravni se imenuje tudi neformalni program in se izvaja kot neformalni izobraževalni program za odrasle. Cilj izvedbe neformalnih programov je državljanom tretjih držav omogočiti razvijanje zmožnosti najbolj temeljnega sporazumevanja v slovenskem jeziku kot neprvem jeziku, ki je omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja. Cilj je tudi, da udeleženec programa pridobi znanje slovenskega jezika, potrebno za uspešno opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni.

Do obiskovanja neformalnega programa učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni ste upravičeni državljani tretjih držav, ki vam je izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Državljani držav članic EU niste upravičeni do brezplačnega tečaja.

Neformalni program učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni obsega 180 ur. Udeleženec, ki po presoji izvajalca programa po zaključenih 180 urah ne dosega pričakovanih učnih rezultatov, je upravičen še do dodatnih 60 ur programa.

Če želite obiskovati neformalni program učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni, morate na upravni enoti, kjer imate prijavljeno prebivališče, pridobiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v neformalnem programu, ki ga izda upravna enota https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/.

Za vložitev zahtevka na upravni enoti in izdajo potrdila boste morali odšteti 22,60 EUR. Pridobljeno potrdilo nato dostavite pooblaščenemu izvajalcu neformalnih programov učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni, to je Didaktum. Jezikovni tečaji za posameznike, podjetja… | Jezikovni Inštitut Didaktum.

Prijavo za udeležbo v neformalnem programu opravite preko spletnega obrazca: Tečaji slovenskega jezika na preživetveni ravni in preizkusi znanja (didaktum.si) Didaktum je za informacije o terminu in ostalih podrobnostih obiskovanja neformalnega programa na voljo prek telefonske številke 041 705 969 ali prek elektronske pošte info@didaktum.si.

Neformalni programi učenja slovenskega jezika na preživetveni ravni so za udeležence brezplačni, stroške krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t. i. AMIF). Udeleženci si sami krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov.

Udeleženci neformalnega programa so po zaključenem programu upravičeni tudi do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni.