Izobraževanje obsega višješolski in visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij, ki poteka na javnih zavodih: višjih strokovnih šolah, univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah ter na samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji so univerze v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

Razpis za vpis v višješolski študij je praviloma objavljen v mesecu januarju. Informacije o razpisanih prostih mestih in pogojih lahko dobite na spletnih straneh Višješolske prijavne službe  in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Slovenci brez slovenskega državljanstva, državljani držav članic Evropske unije, kandidati, ki nimajo slovenskega državljanstva, vendar so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene lahko na vpisna mesta kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Več informacij o postopku vpisa v višješolski študij je na voljo na portalu eUprava.

Vpis državljanov iz držav nečlanic EU v visokošolski študij

Za državljane iz držav nečlanic Evropske unije je praviloma razpisanih dodatnih 5 odstotkov vpisnih mest glede na število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU. Tujci, državljani držav nečlanic EU, plačujete šolnino za redni študij, razen če:

  • je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami;
  • ste štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oziroma pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja;
  • ste študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi zavodi v programu Vseživljenjsko učenje;
  • ste tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ste sami ali so vaši starši ali skrbniki davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.

Šolnino za izredni študij plačate vsi tuji študenti.

Vpis državljanov iz držav nečlanic EU v višješolski študij

V razpisu za vpis v redni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.

V razpisu za vpis v izredni študij se lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.