Če v Sloveniji prebivate na podlagi statusa begunca ali osebe s subsidiarno zaščito, lahko združite svoje družinske člane, če je družina obstajala že pred vstopom v Slovenijo.

Določeno je, katere osebe so družinski člani. Le če ste mladoletnik brez spremstva, so lahko to tudi vaši starši. Prošnjo vložite pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Prošnji morate priložiti naslednje listinske dokaze:

  • listinske dokaze o družinskih vezeh in
  • listinske dokaze o istovetnosti družinskih članov (identifikacijski dokumenti).

Če navedenih dokazov nimate, morate v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih članih, s katerimi se želite združiti, zlasti njihova osebna imena, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje prebivajo. Prošnji morate priložiti tudi pisno soglasje za pošiljanje podatkov o družinskih članih mednarodnim organizacijam.

Družinski člani begunca prejmejo dovoljenje za stalno prebivanje, družinski člani osebe s subsidiarno zaščito pa dovoljenje za začasno prebivanje. Družinskemu članu, ki prebiva v tujini, dovoljenje vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat, če pa prebiva v Sloveniji, pa mu ga vroči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

STATUS BEGUNCA

Če kot oseba s statusom begunca prošnjo za združitev družine vložite v 90 dneh od priznanja statusa, morate vlogi priložiti navedene listinske dokaze.

Če vlogo za združitev družine vložite po 90 dneh od priznanja statusa begunca, morate izpolnjevati enake pogoje, kot veljajo za preostale tujce za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje.

OSEBA S SUBSIDIARNO ZAŠČITO

Oseba s priznano subsidiarno zaščito za eno leto lahko poda prošnjo za združitev družine, ko ji je subsidiarna zaščita podaljšana za najmanj eno leto. Prošnji morajo biti priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot veljajo za preostale tujce za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje.