Vozilo, bodisi novo ali staro, lahko registrirate pri kateri koli registracijski organizaciji na območju Republike Slovenije. Registracijske organizacije  so:

 • upravne enote;
 • strokovne organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ali identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil ter
 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost prodaje vozil in jih za registracijo vozil pooblasti agencija.

Za registrirano vozilo se izdajo prometno dovoljenje ter registrske tablice v predpisanem številu. Registrske tablice so vezane na vozilo, za označitev katerega so izdane. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika vozila.

Za registracijo vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali posameznih delov vozila, ki so bili dodatno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje (npr. šasija, motor);
 • potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji;
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu;
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbami Zakona o motornih vozilih tehnični pregled ni obvezen;
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • soglasje uporabnika vozila, kjer to pride v poštev (npr. lastnik vozila nima ustreznega vozniškega dovoljenja);
 • vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatkov o veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc;
 • dokazila, potrebna na podlagi drugih predpisov (npr. davki, carina itd.).

Poleg tega je potrebno še predložiti za:

 • registracijo rabljenega vozila, nazadnje registriranega v Republiki Sloveniji
 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji, in
  vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila (na primer overjena
  kupoprodajna pogodba oziroma račun o nakupu vozila);
 • registracijo vozila, kupljenega v tujini (EU in tretje države)
 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;

Vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju (npr. tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča ali sedeža), je treba v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji. Prijavi spremembe mora lastnik registriranega vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo.

Več informacij o registracijah, taksah in vsem, kar je povezano z registracijo vozil, lahko dobite na spletni strani e-uprave in Javne Agencije RS za varnost prometa (spletne strani so dostopne le v slovenskem jeziku).