Priznavanje izobraževanja je postopek, s katerim se imetniku tuje listine prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Začne se na zahtevo, ki jo vložite na naslov ENIC-NARIC centra Slovenije. Postopek traja približno dva meseca. Priložiti morate ustrezno dokumentacijo, stroške pa krije urad.

Stroške, povezane s priznavanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi iz vaše matične države, krije urad.

Če ste brez lastnih sredstev za preživljanje oziroma drugače zagotovljenega preživljanja in ste sklenili pogodbo o integracijskih aktivnostih, stroške prevodov tujih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi, potrebnih za postopke priznavanja in vrednotenja izobraževanja eno leto od sklenitve pogodbe krije urad. Urad omenjene stroške krije tudi v primeru, če oseba formalne izobrazbe ne more dokazati. Če ste bili vsaj 80-odstotno udeleženi na tečaju slovenskega jezika in na tečaju spoznavanja slovenske družbe in bili vsaj enkrat mesečno prisotni na razgovoru pri svetovalcu za integracijo, se vam pravica do kritja stroškov podaljša še za eno leto

Oseba s priznano mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne more dokazati z dokumenti, se lahko vpiše v prvi letnik visokošolskih študijskih programov prve stopnje na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda RIC, in uspešno opravljenega preizkusa posebne nadarjenosti in psihofizične sposobnosti, če je ta določen s študijskim programom.

Preizkus znanja se opravlja v februarskem in junijskem izpitnem roku.