Če v Sloveniji prebivate dovolj časa in imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje za eno leto ali imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, lahko združite svojo družino.

KAJ POMENI dovolj časa?

Dovolj časa pomeni, da ste v Sloveniji že prebivali eno leto na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje za najmanj eno leto. Upošteva se tudi čas prebivanja na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za prvo izdajo ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja oziroma njegovo podaljšanje.

Kdo lahko združuje družinske člane prej, brez časovne omejitve?

Obstaja nekaj izjem, katere lahko zaprosijo za pridobitev dovoljenja za namene združevanja družinskih članov brez zakonsko določene omejitve glede dolžine prebivanja in veljavnosti izdanega dovoljenja za prebivanje in sicer:

Oba starša ali skrbnik lahko združujeta otroka ali mladoletno osebo, v kolikor imata izdano dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma, če ima dovoljenje za začasno prebivanje tisti izmed staršev, ki mu je otrok ali mladoletna oseba zaupana v varstvo in vzgojo, če starša ne živita skupaj ali, če ima otrok oziroma mladoletna oseba samo enega izmed staršev.

Družinski člani imetnikov modre karte EU, delavcev na področju raziskav in visokega šolstva, napoteni tuji delavci iz tretje države v Slovenijo in dolgotrajno premeščene osebe znotraj gospodarske družbe  iz druge države EU v Slovenijo.  Prav tako lahko združujejo družinske člane, če je vaše prebivanje v interesu države, mnenje mora podati pristojni organ v Republiki Sloveniji (ministrstvo, državni organ), ki izrazi interes za vaše prebivanje v Sloveniji. Upravna enota o prošnji za združitev družine odloči na podlagi predloženega mnenja.

Prošnja za pridobitev dovoljenja za prebivanje družinskega člana se bo obravnavala istočasno kot vaša, v kolikor bosta obe prošnji vloženi hkrati na pristojni organ v Republiki Sloveniji (upravno enoto).

Imetniki modre karte EU, delavci na področju raziskav in visokega šolstva, premeščeni delavci iz tretje države v Slovenijo in dolgotrajno premeščeni delavci iz druge države EU v Slovenijo lahko združujete družino brez časovne omejitve. Prošnjo za družinske člane lahko oddate istočasno kot svojo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje. Prav tako lahko predčasno združite družino, če je vaše prebivanje v interesu države – o interesu združitve družine poda mnenje tisto ministrstvo ali državni organ, ki ima tudi interes za vaše prebivanje v Sloveniji. Upravna enota o prošnji za združitev družine odloči na podlagi predloženega mnenja.

KDO SO družinski člani?

Družinski člani so:

 • zakonec, partner v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
 • vaši mladoletni neporočeni otroci,
 • mladoletni neporočeni otroci vašega zakonca, partnerja v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
 • če ste mladoletni, so družinski člani lahko tudi vaši starši, s katerimi ste pred prihodom v Slovenijo prebivali v družinski skupnosti,
 • polnoletni neporočeni otroci in starši vašega zakonca, partnerja v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih morate vi ali vaš zakonec, partner v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan ste, preživljati.

Za vse družinske člane morate izkazovati pogoje, pri čemer morate zadostna sredstva izkazovati zase in za vse družinske člane, ki jih nameravate združiti in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.

DODATNI POGOJ – POMEMBNO! Prošnjam za podaljšanje dovoljenja za združitev družine, ki jih boste za polnoletnega družinskega člana vložili:

 •  od 1. maja 2024 do 31. oktobra 2024, mora biti priloženo potrdilo o vpisu v neformalni izobraževalni program za odrasle za učenje slovenskega jezika ali v javnoveljavni program, na podlagi katerega se ne pridobi javnoveljavna izobrazba
 • od novembra 2024 dalje, mora biti priloženo dokazilo o znanju slovenskega jezika na preživetveni ravni.

! IZJEME – Udeležba v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na ravni A1 in izpolnjevanje pogoja znanja slovenskega jezika nista potrebna za polnoletnega družinskega člana, ki je:

 • vključen v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku,
 • že pridobil potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni,
 • končal šolanje na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji,
 • končal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah,
 • starejši od 60 let,
 • zaradi okvare zdravja, ki onemogoča sporazumevanje, nezmožen opraviti izpit v zahtevani obliki, kar dokaže z izvedenskim mnenjem.
 • družinski član tujca, imetnika modre karte EU,
 • družinski član tujca, z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega in visokega šolstva,
 • družinski član tujca, z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve,
 • družinski član tujca, z izdanim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe in
 • kadar je združitev družine v Republiki Sloveniji v interesu Republike Slovenije.

Koliko znašajo zadostna sredstva za družinske člane?

Sredstva za družinske člane se dokazujejo po enakih utežeh, kot se določa denarna socialna pomoč, natančno na uteži.

Primer: polno zaposleni tujec, ki združuje nezaposleno ženo in mladoletnega otroka mora zagotoviti sredstva zase (utež 1,00), za ženo ( utež 0,57) in za otroka (utež 0,59). Osnovni znesek minimalnega dohodka (utež 1) se spreminja, trenutno znaša: TUKAJ.

Dovoljenje za družinske člane lahko podaljšate za toliko časa, kot je veljavno vaše dovoljenje. Primer: če v Sloveniji živite že tri leta, vaši družinski člani pa na podlagi združitve družine dve leti, in vam je dovoljenje podaljšano še za šest mesecev, se bo ob izpolnjevanju pogojev tudi vašim družinskim članom dovoljenje podaljšalo za šest mesecev.

Če tujec umre ali je zveza dveh oseb prenehala in je v Sloveniji trajala vsaj tri leta, se dovoljenje družinskemu članu lahko podaljša enkrat.