Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna.

Takšna skupnost ima na vseh pravnih področjih skoraj v celoti enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza.

Če imate namen registrirati istospolno partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo s partnerjem/partnerico prijavita pri upravni enoti, pri kateri želita opraviti registracijo. Predložiti morate:

  • izpisek o rojstvu,
  • dokazilo o državljanstvu in prebivališču,
  • dokazilo pristojnega tujega organa, da ni zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da ste samskega stanu in nimate registrirane partnerske skupnosti.

Listine ne smejo biti starejše od šestih mesecev, razen listin, izdanih v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne pa osebnega statusa vpisanega.

Če so pogoji izpolnjeni, partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo, ki jo določi načelnik upravne enote, po ustnem soglasju podata še pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. Z dnem podpisa te izjave je zveza registrirana.

Več informacij