Dovoljenje za začasno prebivanje vam je lahko izdano tudi, če skladno z zakonom, mednarodnimi akti, mednarodnimi načeli ali običaji izkažete utemeljen razlog za prebivanje v Sloveniji. Takšni razlogi so lahko: skrbništvo, rejništvo, lastništvo nepremičnine in prebivanje v tej nepremičnini, prejemanje pokojnine, prejemanje nadomestila za čas brezposelnosti ali porodniškega dopusta idr.