Če vam je priznana mednarodna zaščita, ste pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva izenačeni z državljani Republike Slovenije. Sredstva za socialno varstvo oseb, ki jim je priznana mednarodna zaščita, se zagotavljajo skladno z nacionalno zakonodajo.

Otroški dodatek

Osebe z mednarodno zaščito ste upravičene tudi do prejemanja otroškega dodatka, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, uveljavlja pa ga eden od staršev za otroka do 18. leta starosti, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko prebivanje v Republiki Sloveniji. Pravica do otroškega dodatka se prizna za največ eno leto, preneha pa s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vlogo za otroški dodatek vložite samo prvič, o nadaljnji upravičenosti centri za socialno delo odločajo po uradni dolžnosti.