Pred vpisom v osnovno šolo lahko otroke vpišete v vrtec. To je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki izvaja predšolsko vzgojo, vpis pa ni obvezen. Predšolsko vzgojo lahko izvajajo zasebni in javni vrtci.

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcih praviloma poteka v slovenskem jeziku.

V vrtce se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 11 mesecev starosti, ostanejo pa lahko vse do vstopa v šolo. Predšolsko vzgojo zagotavljajo občine, kar je ena izmed njihovih temeljnih nalog – zato prav občine ustanavljajo in financirajo vrtce, vendar starši pri izbiri vrtca niste vezani na vrtce v občini stalnega oziroma začasnega bivališča, ampak lahko izberete vrtec v kateri koli občini.

Vpis v vrtec je večinoma marca, ponekod pa traja in se konča že februarja. O vpisnih rokih se je najbolje pozanimati v vrtcu, v katerega želite, da bi bil vaš otrok vključen. Vlogo za vpis otroka v vrtec pripravi vsak vrtec posebej, zato jo morate poiskati na spletni strani izbranega vrtca ali se zglasiti osebno v sprejemni pisarni, kjer vam bodo razložili vse postopke in roke. Na vlogi je zapisan tudi seznam potrdil, ki jih morate priložiti.

Starši morajo praviloma poravnati vsaj del stroška predšolske vzgoje. Storitev se plačuje mesečno. Cena vrtca je odvisna od več dejavnikov:

  • starostno obdobje,
  • vrsta programa (poldnevni, dnevni ali skrajšani program),
  • javni ali zasebni vrtec,
  • občina, v kateri je vrtec.

Če niste davčni zavezanci v Republiki Sloveniji, morate plačati polno ceno storitve. Davčni zavezanci lahko uveljavljate različne subvencije ali znižano plačilo. Za več podatkov o tem se obrnite na izbrani vrtec in lokalni center za socialno delo.