Ločimo dve vrsti premestitev, in sicer:

  • premestitev iz podjetja, ki ima sedež v tretji državi, v povezano družbo s sedežem v Sloveniji,
  • premestitev med povezanima družbama znotraj EU, ki je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna.

V obeh primerih morate že pred in med premestitvijo imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z gospodarsko družbo, iz katere ste premeščeni v Slovenijo.

V primeru, da vam je prvo dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja dela kot premeščenca znotraj gospodarske družbe  prva izdala država članica EU, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti,  boste morali pri vstopu v Republiko poleg veljavnega dovoljenja za prebivanje in veljavne potne listine predložiti tudi kopijo uradnega obvestila o nameravani premestitvi (kratkotrajna premestitev) oziroma pogodb o zaposlitvi ali akt o premestitvi (dolgotrajna premestitev).

PREMESTITEV IZ TRETJE DRŽAVE V SLOVENIJO

KDO je lahko premeščen znotraj gospodarske družbe?

Premeščeni so lahko vodstveni delavci, strokovnjak ali oseba na usposabljanju.

Poleg dokazil o izpolnjevanju drugih pogojev morate predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi.

Prošnjo vložite sami ali povezana družba v Sloveniji, v katero boste premeščeni.

Dovoljenje lahko podaljšate.

Koliko časa lahko traja vaše prebivanje v državah EU, če ste premeščeni delavec?

Če ste vodstveni delavec ali strokovnjak, vaše skupno prebivanje v državah EU (tudi v Sloveniji) ne sme presegati treh let. Če ste oseba na usposabljanju, vaše skupno prebivanje v državah EU (tudi v Sloveniji) ne sme presegati enega leta.

PREMESTITEV ZNOTRAJ EU

Premestitev je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna. V obeh primerih je premestitev možna če imate že izdano enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država EU in imate namen v gospodarsko povezani družbi v Sloveniji opravljati delo oziroma se usposabljati.

Kaj storiti, če ste imeli enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdano v Sloveniji, a vam je med vašo kratkotrajno ali dolgotrajno premestitvijo v drugi državi EU poteklo ali bilo razveljavljeno?

Na zahtevo druge države EU bo Slovenija vam in vašim družinskim članom dovolila ponovni vstop. V petih dneh od vstopa lahko pri upravni enoti zase in za svoje družinske člane vložite prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje z določenim namenom.

KRATKOTRAJNA PREMESTITEV pomeni, da v obdobju zadnjih 180 dni lahko v povezani družbi v Sloveniji delate do 90 dni (znotraj obdobja 180 dni lahko v Slovenijo vstopate in izstopate, vendar število dni, ki jih boste preživeli v njej, ne sme preseči 90 dni). Vaš delodajalec v drugi državi EU, ki vam je prva izdala enotno dovoljenje za premeščeno osebo znotraj gospodarske družbe, mora za vas urediti vse potrebno za premestitev – uradno mora obvestiti o nameri vaše kratkotrajne premestitve in priložiti zahtevana dokazila. Upravna enota v 20 dneh od prejema popolnega uradnega obvestila pregleda vlogo za vašo premestitev – če je vloga zavrnjena, ste o tem obveščeni tudi vi (ali na sedežu delodajalca iz povezane družbe v drugi državi EU ali na sedežu delodajalca v Sloveniji, če se tu že nahajate).

Če ste o zavrnitvi kratkotrajne premestitve v Slovenijo obveščeni pred dejansko premestitvijo, v državo ne smete biti premeščeni.

Če ste kratkotrajno premestitev v Sloveniji že nastopili, pa je bila ta uradno zavrnjena, vam je odločitev o zavrnitvi vročena v na sedežu povezane družbe v Sloveniji. V tem primeru morate v treh dneh po prejemu odločitve prenehati z delom ali usposabljanjem in Slovenijo zapustiti ter se vrniti v državo EU, ki vam je prva izdala enotno dovoljenje za osebo premeščeno znotraj gospodarske družbe.

Veljavno enotno dovoljenje za premestitev znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država EU, lahko pred potekom podaljšate v državi, ki vam ga je prva izdala, vendar vaše skupno prebivanje v Sloveniji še vedno ne sme preseči 90 dni v zadnjem 180-dnevnem obdobju. Slovenijo morate zapustiti najkasneje v treh dneh tudi, ko vam je enotno dovoljenje za premestitev, ki ga je izdala druga država EU poteklo, za podaljšanje pa niste zaprosili, in v primeru, ko vam druga država EU dovoljenja ni podaljšala. Vaše skupno prebivanje v EU prav tako ne sme biti preseženo.

DOKAZILA ki jih je potrebno priložiti uradnemu obvestilu za kratkotrajno premestitev v povezano gospodarsko družbo v Sloveniji:

  • veljavna potna listina,
  • potrdilo, da sta gospodarska družba iz tretje države, iz katere ste bili premeščeni v povezano družbo s sedežem v drugi državi EU in gospodarska družba Sloveniji medsebojno povezani ( da gre za t. i. povezane družbe),
  • pogodba o zaposlitvi in akt o premestitvi z datumom nastopa in predvidenim trajanjem kratkotrajne premestitve.

Poleg navedenega se v postopku morebitne zavrnitve kratkotrajne premestitve preverja tudi:

  • obstoj morebitnih varnostnih zadržkov,
  • ali je bil pristojni organ v Sloveniji pravočasno uradno obveščen o nameri delodajalca iz povezane družbe v s sedežem v drugi državi članici EU, iz katere boste premeščeni v Slovenijo,
  • ali boste v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve dosegli najdaljše obdobje dovoljenega prebivanja v Sloveniji ali na območju drugih držav članic EU (eno oziroma tri leta),
  • ali boste v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve dosegli najdaljše obdobje dovoljenega prebivanja v Sloveniji (90 dni v 180 dnevnem obdobju).

Če je bil predlog za kratkotrajno premestitev vložen istočasno kot prošnja za enotno dovoljenje za dolgotrajno premestitev, uradni organ v Sloveniji vašo prošnjo za dolgotrajno premestitev zavrne.

DOLGOTRAJNA PREMESTITEV je premestitev v povezano gospodarsko družbo s sedežem v Sloveniji, daljša od 90 dni. V Slovenijo lahko vstopite z veljavnim enotnim dovoljenjem za premeščeno osebo, ki vam ga je prva izdala druga država EU, in potnim listom. 30 dni po vstopu vi ali gospodarska družba s sedežem v Sloveniji, v katero ste premeščeni, vložiti prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve.

Družinski člani, ki jim je bilo dovoljenje za družinskega člana premeščene osebe že izdano v drugi državi EU, lahko v Sloveniji prebivajo skupaj z vami 30 dni na podlagi že izdanega dovoljenja v drugi državi EU oziroma do poteka njegove veljavnosti. Če želite, da z vami prebivajo dlje,morate na upravni enoti tudi za njih vložiti prošnjo za začasno prebivanje za družinskega člana osebe, premeščene znotraj gospodarske družbe. Prošnjo za družinske člane lahko vložite istočasno kot svojo prošnjo.

Poleg dokazil o izpolnjevanju drugih pogojev morate prošnji priložiti tudi pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi, hkrati pa morate imeti veljavno tudi enotno dovoljenje za premestitev, ki ga je izdala druga država EU. Če ste že kratkotrajno premeščeni, lahko vložite prošnjo za dolgotrajno premestitev najmanj 20 dni pred iztekom kratkotrajne premestitve. Potrdilo o vloženi prošnji vam omogoča, da v Sloveniji prebivate in delate do sprejete odločitve.

Če je bila vaša prošnja za dolgotrajno premestitev v Sloveniji zavrnjena ali vam je bilo dovoljenje iz drugih razlogov razveljavljeno, morate državo zapustiti najkasneje v treh dneh od dokončnosti odločbe.