Osebe, ki vam je priznana mednarodna zaščita, imate pravico do:

 1. pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji,
 2. prebivanja v Republiki Sloveniji,
 3. zdravstvenega varstva,
 4. socialnega varstva,
 5. izobraževanja,
 6. zaposlitve in dela,
 7. pomoči pri vključevanju v okolje.

Osebe, ki vam je priznana mednarodna zaščita in ste v enem mesecu od pridobitve statusa sklenile pogodbo o integracijskih aktivnostih iz 90.b člena tega zakona, imate pravico do:

 1. nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada,
 2. denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,
 3. tečaja spoznavanja slovenske družbe,
 4. tečaja slovenskega jezika,
 5. enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika,
 6. kritja drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem,
 7. kritja stroškov prevodov, povezanih s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja na podlagi ustreznih dokazil,
 8. kritja stroškov, povezanih s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja, ko formalne izobrazbe ne more dokazati z dokumenti.

Oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, organe, pristojne za pomoč pri vključevanju v okolje, obvešča o vseh spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje njenih pravic in izvrševanje dolžnosti, zlasti pa o:

–        dohodkih in drugih prejemkih oziroma njihovi izgubi zase, za svoje družinske člane in zavezance za preživetje,

–        končanih postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja,

–        opravljanju preizkusov znanja za potrebe dokazovanja formalne izobrazbe,

–        opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika,

–        šolanju na vseh stopnjah izobraževanja,

–        zaposlitvi oziroma prenehanju zaposlitve,

–        spremembi naslova prebivališča,

–        spremembi kontaktnih podatkov,

–        spremembi osebnega imena,

–        spremembi zakonskega stanu,

–        odsotnosti iz Republike Slovenije za več kot 90 dni,

–        sprejemu v novo državljanstvo, razen državljanstva Republike Slovenije.

Spremembe morate sporočiti v 8 dneh od dneva, ko so nastale oziroma ste zanje izvedeli.

Vaše pravice in dolžnosti so natančno določene v Zakonu o mednarodni zaščiti ter Uredbi o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito. Oba pravna akta sta dostopna le v slovenskem jeziku.