Pravice:

 • pridobitev informacij o statusu, pravicah in dolžnostih,
 • prebivanje v Republiki Sloveniji,
 • nastanitev v nastanitvenih zmogljivostih urada,
 • denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu,
 • zdravstveno varstvo,
 • socialno varstvo,
 • izobraževanje,
 • zaposlitev in delo,
 • pomoč pri vključevanju v okolje.

Dolžnosti:

 • spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov in organov lokalnih skupnosti,
 • organe, pristojne za pomoč pri vključevanju v okolje, obveščati o spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti, in sicer predvsem o:
  • pridobljeni denarni socialni pomoči, dohodkih ter drugih prejemkih in premoženju,
  • opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika,
  • uspešnosti šolanja na vseh stopnjah izobraževanja,
  • zaposlitvi,
  • spremembi naslova prebivališča,
  • spremembi osebnega imena,
  • spremembi zakonskega stanu,
  • sprejemu v novo državljanstvo, razen državljanstva Republike Slovenije.

Spremembe morate sporočiti v 8 dneh od dneva, ko so nastale oziroma ste zanje izvedeli.

Vaše pravice in dolžnosti so natančno določene v Zakonu o mednarodni zaščiti ter Uredbi o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito. Oba pravna akta sta dostopna le v slovenskem jeziku.