Srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji deli na splošno (gimnazije) ter poklicno in strokovno izobraževanje.

Splošno izobraževanje traja 4 leta in se konča z maturo kot obliko zunanjega preverjanja znanja ter poleg vpisa na univerzo omogoča tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja.

Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja vajence in dijake predvsem na opravljanje poklica. Šolanje lahko traja od dveh do pet let, odvisno od posameznega programa. Konča se z zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja.

Ponekod imajo dijaki tudi možnost prebivanja v dijaških domovih.

Vsako leto v januarju izide razpis za vpis v srednje šole, prav tako so na šolah organizirani informativni dnevi, kjer se lahko učenci seznanijo s programi šol. Do predvidenega roka v marcu ali aprilu, odvisno od vsakoletno sprejetega rokovnika, je treba oddati prijavo na želeno srednjo šolo. Če je več prijav, kot je razpisanih prostih mest, lahko šola omeji vpis.

Več informacij o postopku vpisa v srednjo šolo je dostopnih na portalu eUprava.

Seznam srednjih šol in dijaških domov ter podrobnejše informacije o srednješolskih programih, pogojih vpisa in drugih dejavnostih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za dijake, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potrebujejo in si želijo pomoč, se organiziranja tečaj slovenščine, pri čemer se upoštevajo strokovne ocene učitelja o stopnji njihovega znanja in razumevanja slovenskega jezika. Za dijake šola organizira tečaj samo za prvi dve leti njihovega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Na osnovnih in srednjih šolah so dobro organizirani učbeniški skladi. Učenke in učenci si v osnovni šoli lahko izposodijo učbenike brezplačno. Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Dijakinje in dijaki si izposodijo učbenike ob plačilu izposojevalnine. Več informacij o učbenikih in učbeniških skladih je dostopnih na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prav tako je v šolah organizirana tudi prehrana. Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Dijaki in študentje lahko zaprosite tudi za štipendijo. Več informacij o postopkih za pridobitev štipendij je dosegljivih na portalu eUprava.