1. Izjeme od obveznosti pridobitve enotnega dovoljenja za napotenega delavca

Tujec ne potrebuje pridobiti enotnega dovoljenja za napotenega delavca, če izvaja kratkotrajne storitve, ki so časovno omejene na največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju in če spada v eno izmed naslednjih kategorij:

–           izvaja interventne storitve v primerih, ko je treba nemudoma zagotoviti storitve tuje pravne osebe ali ustrezno usposobljenega tujca zaradi reševanja življenj, ukrepov, potrebnih za preprečitev ogrožanja zdravja prebivalstva, ali zaradi odprave ali preprečitve gospodarske škode, ki je posledica naravne nesreče;

–           je član posadke ladij, posadke letal ali opravlja tranzitne prevoze v cestnem ali železniškem prometu in je zaposlen pri tujem delodajalcu;

–           je v skladu z zakonom vpisan v sodni register v Republiki Sloveniji kot ustanovitelj, družbenik ali član nadzornega sveta gospodarske družbe za opravljanje dela v tej funkciji in obenem ni vpisan v sodni register kot zastopnik;

–           v Republiki Sloveniji ne pridobiva dohodka in neposredno ne opravlja prodaje ali storitev, temveč zgolj sodeluje na poslovnih sestankih, vzpostavlja poslovne stike, vključno s pogajanji v zvezi z opravljanjem storitev ali dejavnosti, tudi tistih v zvezi s pripravami na tržno prisotnost tujega delodajalca v Republiki Sloveniji. Tovrstne aktivnosti v državi so časovno omejene na 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa tujca v Republiko Slovenijo;

–           sodeluje na športnih prireditvah;

–           na območju Republike Slovenije spremlja oziroma vodi goste ali skupine gostov iz tujine in je turistični vodnik ali turistični spremljevalec, ki opravlja dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ali gorski vodnik, ki opravljajo dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja gorsko vodništvo;

–           v okviru sejemskih ali razstavnih prireditev v Republiki Sloveniji opravlja dela postavljanja, opremljanja in razstavljanja opreme in predmetov;

–           je izvajalec cirkuških predstav, delavec v gostujočih zabaviščnih parkih in drug podoben delavec.

Tujec ne potrebuje pridobiti enotnega dovoljenja za napotenega delavca tudi v primeru izvajanja kratkotrajnih storitev izvajalcev iz tretjih držav, vezanih na dobavo blaga in servisiranje, ki se lahko izvajajo na podlagi prijave začetka izvajanja storitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  1. Izjeme od obveznosti pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo

Tujec ne potrebuje pridobiti enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, če izvaja kratkotrajne storitve, ki so časovno omejene na največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju in če spada v eno izmed naslednjih kategorij:

–           kot predavatelj sodeluje na organiziranih strokovnih srečanjih, predstavlja znanstvene dosežke ali občasno sodeluje pri njihovem izvajanju, tujec, ki spada v spremljevalno tehnično osebje, ter tujec, ki opravlja začasno raziskovalno delo (sobotno leto);

–           osebno opravlja storitve na področju kulture kot udeleženec kulturnih delavnic, srečanj, kolonij ali drugih kulturnih dogodkov ali kot poročevalec o njih; kot sodelavec, ustvarjalec in poustvarjalec s področja glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne, literarne, fotografske, video in filmske umetnosti, umetnosti elektronskih medijev, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, uprizoritvene umetnosti, področja varovanja kulturne dediščine, knjižničarstva in arhivistike, ter tujec, ki spada v spremljajoče instruktažno, poročevalsko, organizacijsko in tehnično osebje.

Tujec ne potrebuje pridobiti enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tudi v primeru kratkotrajnega dela zastopnika do 90 dni na podlagi prijave dela zastopnika na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.