Šolski sistem v Republiki Sloveniji je sestavljen iz predšolske vzgoje ter osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja.

Državljani drugih držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in osebe z mednarodno zaščito se lahko izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, drugi tuji državljani pa po načelu vzajemnosti.

Če se želite vi ali vaši družinski člani vključiti v izobraževanje ali opravljati poklic, za katerega ste usposobljeni, lahko posredujete svoje listine o izobraževanju v postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Številni so tudi programi izobraževanja odraslih, zelo uveljavljena pa je tudi tako imenovana univerza za tretje življenjsko obdobje, namenjena starejšim odraslim.

Z zakonom je določeno, da je javna šola laična, šolski prostor pa avtonomen; v javni šoli je prepovedana politična in konfesionalna dejavnost. Zakon omogoča tudi ustanavljanje zasebnih izobraževalnih institucij, ki izvajajo lastne programe s pravico javnosti.