Slovensko državljanstvo lahko pridobite:

 • če je vsaj eden od vaših staršev slovenski državljan
 • z rojstvom, če sta starša neznana ali brez državljanstva ali pa njuno državljanstvo ni znano
 • če ste tujec in izpolnjujete pogoje ter podate vlogo – postopek imenujemo naturalizacija.

V posebnih primerih lahko slovensko državljanstvo pridobite izredno in sicer, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živite v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in imate urejen status tujca, izpolnjevati pa morate še dodatne pogoje. Izjemoma lahko pridobite slovensko državljanstvo tudi, če ne izpolnjujete pogoja enoletnega neprekinjenega prebivanja v Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca, pri čemer se upošteva vaš izjemen prispevek k razvoju in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Slovenije.

Spregled določenih pogojev velja tudi če ste slovenski izseljenec oziroma njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavlja korist države iz nacionalnih razlogov.

Kje vložite vlogo za pridobitev slovenskega državljanstva?

Vloga za pridobitev slovenskega državljanstva se vloži na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Vloga za izredno naturalizacijo se dodatno lahko vloži tudi pri Ministrstvu za notranje zadeve, v tujini pa na vsakem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Ob pridobitvi slovenskega državljanstva lahko zaprosite za izdajo slovenske osebne izkaznice in potnega lista.

Obrazci vlog s pojasnili so objavljeni:

 • redna naturalizacija TUKAJ
 • izredna naturalizacija TUKAJ
 • izredna naturalizacija za slovenske izseljence in njihove potomce TUKAJ

Informacije o vseh možnostih pridobitve slovenskega državljanstva lahko v času uradnih ur dobite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve, Sektorju za državljanstvo, tel. št. (01) 428-42-64.

POGOJI 1:

 • dopolnjena starost 18 let,
 • odpust iz dosedanjega državljanstva,
 • dejansko življenje v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in urejen status tujca,
 • zagotovljena sredstva za preživljanje v višini osnovnega minimalnega dohodka,
 • obvladanje slovenskega jezika za potrebe vsakdanjega sporazumevanja,
 • da oseba ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta,
 • da osebi ni bila izrečena prepoved prebivanja v Sloveniji,
 • da sprejem osebe v državljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države,
 • poravnane davčne obveznosti,
 • prisega o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda.

Določene kategorije oseb imajo olajšane pogoje:

 • slovenski izseljenci in njihovi potomci do četrtega kolena (enoletno dejansko življenje v Sloveniji, brez pogoja odpusta iz dosedanjega državljanstva),
 • osebe, ki so slovensko državljanstvo že imele, pa so ga izgubile na podlagi odpusta ali odreka (šestmesečno dejansko življenje v Sloveniji, brez pogoja odpusta iz dosedanjega državljanstva),
 • osebe, poročene s slovenskim državljanom (enoletno dejansko življenje v Sloveniji, najmanj tri leta trajajoča zakonska zveza, možen spregled pogoja odpusta in prebivanja),
 • osebe, ki so rojene v Sloveniji in celo življenje živijo v Sloveniji (brez pogojev, odpusta iz dosedanjega državljanstva, zagotovljenih sredstev za preživljanje in obvladanja slovenskega jezika),
 • osebe z mednarodno zaščito (petletno dejansko življenje v Sloveniji, brez pogoja odpusta iz dosedanjega državljanstva),
 • osebe brez državljanstva (petletno dejansko življenje v Sloveniji, brez pogoja odpusta iz dosedanjega državljanstva),
 • osebe, ki so v Sloveniji uspešno zaključile najmanj visokošolski program (sedemletno dejansko življenje v Sloveniji, od tega neprekinjeno eno leto pred vložitvijo prošnje),

Posebni pogoji veljajo tudi za mladoletne otroke:

 • če oče in mati pridobita slovensko državljanstvo z naturalizacijo, ga na njuno prošnjo pridobi tudi njun mladoletni otrok;
 • če eden od staršev pridobi slovensko državljanstvo z naturalizacijo, ga pridobi tudi njegov mladoletni otrok, če ta roditelj za to zaprosi in če otrok živi z njim vsaj eno leto neprekinjeno pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;
 • če otrok, ki je bil rojen v Sloveniji, še ni dopolnil leto dni starosti, pridobi slovensko državljanstvo na prošnjo starša, ki je pridobil slovensko državljanstvo z naturalizacijo;
 • če eden od staršev pridobi slovensko državljanstvo po izredni naturalizaciji iz nacionalnih razlogov, ga pridobi tudi njegov mladoletni otrok, če starš za to zaprosi;
 • otrok, ki nima staršev ali je staršem odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, pridobi slovensko državljanstvo na prošnjo skrbnika in če ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, poda soglasje k otrokovemu sprejemu v slovensko državljanstvo.

Vsak mladoletni otrok, ki je dopolnil 14 let, mora podati pisno soglasje k sprejemu v slovensko državljanstvo. Ne glede na to, po kateri izmed naštetih podlagah je mladoletni otrok pridobil slovensko državljanstvo, otrok vedno zadrži svoje izvorno državljanstvo.

POGOJI 2:

 • zagotovljena sredstva za preživljanje v višini osnovnega minimalnega dohodka;
 • da oseba ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
 • da sprejem osebe v državljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
 • poravnane davčne obveznosti;
 • prisega o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda.

POGOJI 3:

Ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, pogoja zagotovljenih sredstev, ki zagotavljajo materialno in socialno varnost, in tudi ne pogoja poravnanih davčnih obveznosti, če niste zavezanec za plačilo davkov v Sloveniji.

Izkazati pa morate osebno aktivno vez s Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali da se bili odpuščeni iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosite za sprejem v slovensko državljanstvo. Prosilec prošnji priloži še priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez s Slovenijo in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno delovanje. Če je to mogoče, prosilec predloži tudi v tujini izdane uradne listine, iz katerih je razvidna vaša opredelitev za slovensko narodnost.