Je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka. Za dodatek lahko zaprosite, če izpolnjujete tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke npr. dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda…

Pravica do otroškega dodatka se prizna največ za dobo enega leta. Tako morate vsako leto vložiti novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, in sicer v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka. Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred. Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

Več podatkov pridobite na lokalnem centru za socialno delo.

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.