Do znižanega plačila vrtca je upravičen eden izmed staršev s prijavljenim vsaj začasnim prebivališčem skupaj z otrokom v RS oziroma v isti občini, ki mora biti zavezanec za dohodnino v RS. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, in sicer za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, center za socialno delo o pravici odloči na novo.

Več informacij