Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in:

  • ste tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • ste oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
  • nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje,
  • aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…).

Denarna socialna pomoč se navadno dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči.

Več podatkov pridobite na lokalnem centru za socialno delo.

Pomembno!

Denarna socialna pomoč se dodeli z naslednjim mesecem, ko je bila podana vloga. Če ste vlogo oddali npr. v januarju, vam denarna socialna pomoč pripada od februarja.
V izrednih okoliščinah (izjemna materialna ogroženost, nesreča itd.) lahko na centru za socialno delo zaprosite tudi za izredno denarno socialno pomoč.